Print

Wegen en waterlopen

Wegen

De gemeente Rijkevorsel beschikt over een openbaar wegennet van ongeveer 144 kilometer. Hiervan bestaat 130 kilometer uit gemeentewegen. Het overige deel zijn gewestwegen. Het beheer en onderhoud van de gemeentewegen komt toe aan de gemeente zelf. Dit betreft niet enkel de rijweg, maar ook de fietspaden, stoepen, bermen, bomen, baangrachte en verkeerssignalisatie. Voor de gewestwegen is het Vlaams gewest voor een groot gedeelte verantwoordelijk, meer bepaald het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), district Vosselaar. Er werd een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente en AWV, waarbij de gemeente enkele taken heeft overgenomen van AWV. Hieronder vind je de lijst van taken voor de gemeente en voor AWV. Tot de gewestwegen van Rijkevorsel behoren de Merksplassesteenweg, Drijhoek, Bochtenstraat, Dorp en de Sint-Lenaartsesteenweg. Zij behoren tot de N131. De Oostmalsesteenweg, de Hoogstraatsesteenweg, Gammel en de Leemputten maken deel uit van de N14.

Waterlopen en baangrachten

De gemeente beschikt ook over een uitgebreid net van waterlopen en baangrachten. De waterlopen (eertijds van derde, nu van tweede categorie) werden in 2014 overgedragen aan de provincie. In 2007 werd de riolering van de gemeente overgedragen aan Pidpa-Hidrorio. Naast het beheer van de riolering zijn er ook een groot aantal baangrachten die door Hidrorio beheerd worden. De overige baangrachten worden door de technische dienst van de gemeente onderhouden. De baangrachten langs gewestwegen vallen onder de bevoegdheid van het AWV.

Takenverdeling gewestwegen

De gemeente staat in voor volgende taken langs de gewestwegen:

 • maaien van bermen, grachten en taluds
 • maaien van gazonzones
 • onderhoud van alle beplantingen, exclusief de hoogstammige lijnbomen
 • verwijderen van zwerfvuil
 • net houden van de niet-inwendige verlichte bebakening en signalisatie
 • afsteken van over de rand van de verharding groeiende graskanten
 • het zuigborstelen van rijwegen, stoepen en fietspaden, met mechanisch verwijderen van alle eventueel aanwezig onkruid

Het gewest staat in voor volgende taken langs de gewestwegen:

 • het snoeien of vellen van hoogstammige laanbomen
 • onderhoud van wegmarkeringen
 • onderhoudsherstellingen van de wegverharding en weguitrusting met uitzondering van de gemeentelijke voetpaden
 • winterdienst
 • uitdiepen en/of herprofileren van grachten en/of bermen door het verwijderen van de overtollige specie
 • herstellen van schade en slijtage (verwijderen graffiti, vervangen aangereden planten, verzorgen schorswonden aan bomen, herstellen van de weguitrusting (verkeersborden ...) uitgezonderd de uitrusting waarvan de gemeente eigenaar is, zoals straatmeubilair).

Je kan voor meldingen of vragen altijd terecht bij:
Agentschap Wegen en Verkeer
De Breem 5
2350 Vosselaar
014 47 30 00