Print

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende functie.

Onze raad bestaat uit 21 raadsleden, die om de zes jaar door de bevolking worden verkozen. De raad vergadert minstens tien maal per jaar. Een uitnodiging voor de gemeenteraad, waarop iedereen welkom is, wordt steeds vooraf gepubliceerd op de website en in het infoblad.

De gemeenteraad van Rijkevorsel vergadert in principe iedere maand, de laatste maandag van de maand om 20.00 uur. Deze vergaderingen gaan door in de raadzaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Molenstraat 5. De zittingen zijn openbaar. Iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacygevoelige materies worden altijd in geheime zitting behandeld. De besluiten van de gemeenteraad zijn voor iedere burger toegankelijk. Deze kunnen worden ingezien op het secretariaat van het gemeentehuis. Ook op deze website (zie hierboven) zijn ze terug te vinden, doch alleen wat het openbare gedeelte van de zitting betreft.