Print

Aangifte materiële schade na een natuurramp (o.a. landbouwschade)

Sinds 2020 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een algemene ramp en een landbouwramp. De dekking van materiële schade na een door de Vlaamse overheid erkende natuurramp (waaronder ook de schade aan landbouwgewassen) valt voortaan volledig onder het Vlaams Rampenfonds. Voorheen werd landbouwschade nog opgevolgd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en de schattingscommissie van het lokaal bestuur. 

Vlaams Rampenfonds

Als je schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan kun je dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

Schade melden om weersfenomeen te laten erkennen als ramp

Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen. Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.

Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.

Schadevergoeding aanvragen na erkenning weersfenomeen als ramp

Als een natuurramp (storm, wateroverlast, landbouwschade door droogte of neerslag, ...) erkend is door de Vlaamse Regering en er aantoonbare schade is, kun je tot drie maanden na de maand van de erkenning een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Bij overmacht, bijvoorbeeld na de teelt, kan deze termijn verlengd worden tot maximum één jaar. 

Het is dan zeer belangrijk om voldoende bewijsstukken te verzamelen van de schade. Dat kunnen foto’s zijn die bv. de staat van het gewas aantonen, maar ook documenten die een verminderde opbrengst bewijzen. Het is ook raadzaam om jouw verzekeraar reeds in kennis te stellen. Zij kunnen je in sommige gevallen bijstaan bij de aanstelling van een schade-expert.

Momenteel werd de droogte van 2022 nog niet erkend als natuurramp. 

Opgelet

Sinds 2020 krijg je als landbouwer in de meeste gevallen geen schadevergoeding meer voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerd kunnen worden door een brede weersverzekering.

Er is een overgangsperiode voorzien van vijf jaar die loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 waarbij een gedeeltelijke tussenkomst nog kan als jouw teelt of niet-binnengehaalde oogst niet verzekerd is. Het bedrag van de tussenkomst neemt elk jaar af.

Hoe dien ik mijn melding of aanvraag in?

Een melding of aanvraag kun je indienen via het e-loket van de Vlaamse Overheid.

Meer info over de schadevergoeding via het Vlaams Rampenfonds vind je terug op de website van de Vlaamse Overheid.

Exceptionele verliezen inzake teelten inkomstenbelasting

Voor de aangifte van de inkomstenbelasting voor landbouwers die belast worden op basis van het landbouwforfait moet de schade aan teelten apart worden bewezen. Het moet hierbij ofwel gaan om verliezen die te wijten zijn aan feiten die slechts in sommige gemeenten of in sommige bedrijven voorkomen, ofwel om verliezen die als gevolg hebben dat de volledige oogst van het beschouwde perceel verloren is.

In het eerste geval moet het verlies worden vastgesteld door de commissie tot vaststelling van schade aan teelten die op aanvraag van de landbouwer wordt samengeroepen door het lokaal bestuur, terwijl in het tweede geval de taxatieambtenaar door de landbouwer zelf gecontacteerd moet worden om het verlies vast te stellen.