Print

Inname openbaar domein

Wat?

Voor bouw- of verbouwingswerken (of bij een verhuis) kan het al snel gebeuren dat je materiaal voor korte of langere tijd op het openbaar domein moet wegzetten, in bermen, op voet- of fietspaden, op de rijweg. Dit kan gaan van een palet stenen, een vracht zandcement tot afsluithekken, van een container tot een heuse kraan.

Retributiereglement

Er bestaat in de gemeente al een hele tijd een retributiereglement dat bepaalt dat voor deze inname geld wordt aangerekend. Een retributie betekent dat je betaalt voor een dienst die de gemeente aanbiedt, in dit geval dus het ter beschikking stellen van een deel van het openbaar domein.  

Politiereglement

Het gebruik van de openbare weg voor privédoeleinden is ook een zaak voor de politie. Alle privatief gebruik van de openbare weg waardoor de veiligheid of het gemak van doorgang in het gedrang kan worden gebracht, is verboden, tenzij daartoe een voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning van de bevoegde wegbeheerder bekomen is.
Bij een inbreuk kan een gemeentelijke administratieve boete opgelegd worden van maximum € 350 (opgenomen in het politiereglement).

In de praktijk

Praktisch gaat dit als volgt in zijn werk. Vóór het plaatsen van het materiaal dient het gemeentebestuur (niet de politie) tijdig ingelicht te worden over de aard van de inname, de ingenomen oppervlakte en de duur van de inname. De retributie wordt immers berekend op € 0,35 per m² ingenomen oppervlakte en per dag. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.

De aanvraag wordt intern behandeld en op advies van de politie wordt dan een toelating opgemaakt en ondertekend door de burgemeester. Indien nodig zit bij deze toelating een bijlage met de aanduiding van welke signalisatie waar geplaatst moet worden in het kader van de verkeersveiligheid. De plaatsing van de signalisatie is een last van de aanvrager.

Indien er een inname wordt vastgesteld waarvoor geen aanvraag is ingediend, zal deze worden aangerekend op basis van de vaststelling en de gegevens waarover de gemeente beschikt, dit ten laste van de uitvoerder van de werken of de innemer van het openbaar domein. Ook stelt hij zich hiermee bloot aan een mogelijke gemeentelijk administratieve boete.

Omdat het ene dossier complexer is dan het andere, dient de aanvraag zeker op tijd ingediend te worden om tijdig de vergunning te bekomen. Zo zal de behandeling van het dossier van iemand die een pak stenen laat plaatsen in de berm op een doodlopend stuk aanzienlijk sneller kunnen gaan dan wanneer iemand een kraan op de openbare weg wenst te plaatsen.

Wat bij een verhuis?

Er dient nog vermeld te worden dat voor een verhuis geen retributie wordt aangerekend. Wel dient dit aangevraagd te worden, zodat de gemeente op de hoogte is van de hinder en er, indien nodig, een vergunning kan worden meegegeven. Hiermee kun je desgevallend verkeersborden E3 (verboden te parkeren) afhalen bij de technische dienst.

Na de werken

Tot slot willen we nog de nadruk leggen op het feit dat het openbaar domein na een inname geregeld beschadigd of vuil wordt achtergelaten. Daarom willen we er de nadruk op leggen om het nodige respect op te brengen voor eigendom die niet van jezelf is.