Print

Inname openbaar domein

Wat?

Voor bouw- of verbouwingswerken (of bij een verhuis) kan het al snel gebeuren dat je materiaal voor korte of langere tijd op het openbaar domein moet wegzetten, in bermen, op voet- of fietspaden, op de rijweg. Dit kan gaan van pakken steen, afsluithekken, een container tot een heuse kraan.
 

Signalisatievergunning

Als je openbaar domein inneemt, dien je hiervoor steeds een aanvraag in te dienen. We vragen je om dit minstens twee weken op voorhand te doen. Een aanvraag indienen kan:

Voor de laatste twee opties hebben we naast jouw contactgegevens ook de juiste locatie van de inname nodig met een foto of schets en de periode van inname.

Vervolgens zal de dienst mobiliteit een signalisatievergunning opmaken. De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen. De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en herkenbaar blijven tijdens de volledige duur van de inname. Wanneer de signalisatievergunning is ondertekend door de burgemeester, zal deze per mail aan de aanvrager worden opgestuurd. De plaatsing van de signalisatie zelf is een last voor de aanvrager

Let wel: indien je niet over een schriftelijke vergunning beschikt, kan een gemeentelijke administratieve boete opgelegd worden van maximum € 350 (opgenomen in het politiereglement).
 

Tijdelijk politiereglement

Indien ter gelegenheid van een werk een straat dient te worden afgesloten, moet hiervoor een tijdelijk politiereglement worden opgemaakt door de politie en dit dient te worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Een aanvraag hiervoor moet je ook bij de dienst mobiliteit binnenbrengen, maar dit zeker een maand op voorhand.
 

Retributiereglement

Er bestaat in de gemeente al een hele tijd een retributiereglement dat bepaalt dat voor deze inname geld wordt aangerekend. Een retributie betekent dat je betaalt voor een dienst die het lokaal bestuur aanbiedt, in dit geval dus het ter beschikking stellen van een deel van het openbaar domein.  
Praktisch gaat dit als volgt in zijn werk. Vóór het plaatsen van het materiaal dient de technische dienst van de gemeente (niet de politie) tijdig ingelicht te worden over de aard van de inname, de ingenomen oppervlakte en de duur van de inname. De retributie wordt immers berekend op € 0,35 per m² ingenomen oppervlakte en per dag. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.

Indien er een inname wordt vastgesteld waarvoor geen aanvraag is ingediend, zal deze worden aangerekend op basis van de vaststelling en de gegevens waarover het lokaal bestuur beschikt, dit ten laste van de uitvoerder van de werken of de innemer van het openbaar domein. Ook stelt hij zich hiermee bloot aan een mogelijke gemeentelijk administratieve boete.
 

Wat bij een verhuis?

Er dient nog vermeld te worden dat voor de inname van openbaar domein bij een verhuis geen retributie wordt aangerekend. Toch dient dit aangevraagd te worden (ook bij de dienst mobiliteit en twee weken op voorhand) , zodat het lokaal bestuur op de hoogte is van de hinder en er een vergunning kan worden meegegeven. Hiermee kun je desgevallend verkeersborden E3 (verboden te parkeren) afhalen op het containerpark tijdens de openingsuren. Let wel: de borden worden enkel voor een verhuis beschikbaar gesteld en niet voor andere werkzaamheden.
 

Na de werken

Tot slot willen we nog de nadruk leggen op het feit dat het openbaar domein na een inname geregeld beschadigd of vuil wordt achtergelaten. Daarom willen we er de nadruk op leggen om het nodige respect op te brengen voor eigendom die niet van jezelf is.