Print

Beleid

Het gemeentelijk beleid wordt opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. De gemeentediensten ondersteunen de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. De beleidsevaluatie gebeurt door de inwoners van de gemeente bij de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

Het gemeentelijk beleid moet gevoerd worden aan de hand van een strategisch en financieel meerjarenplan. Uit dit plan vloeien de jaarlijkse actieplannen en budgetten voort.

Om de bevolking zo nauw mogelijk te betrekken bij het beleid werden diverse adviesorganen opgericht.

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en het hoogste gezag in de gemeente.
De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de gemeente en door de wet niet expliciet aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd. Dat houdt onder andere in dat de gemeenteraad:

  • beslist welke gemeentebelastingen de inwoners moeten betalen en hoe hoog die belastingen zullen zijn
  • het gemeentebudget en de gemeenterekening goedkeurt. Het budget is de raming van wat een gemeente in de loop van het volgende jaar wil en mag uitgeven en welke inkomsten ze voor dat jaar verwacht. De gemeenterekening geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het voorbije jaar.
  • de gemeentelijke reglementen opmaakt: bijvoorbeeld voor het storten van afvalfracties in het recyclagepark, het huren en gebruiken van gemeentelijke lokalen
  • de goederen van de gemeente beheert: alleen de gemeenteraad kan beslissen of de gemeente een stuk grond of een gebouw koopt of verkoopt.