Print

Sportraad

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad levert de sportraad advies over belangrijke dossiers inzake sport. 
Enkele voorbeelden zijn de opmaak van het meerjarenplan en de doelstellingen voor sport, de opmaak van reglementen, de verdeling van de subsidies voor sportverenigingen, nadenken over toekomstige invulling van de verschillende sport- en recreatiesites.

De sportraad staat ook in voor de belangenverdediging van de Rijkevorselse sporters en sportclubs. Bovendien fungeert de sportraad als communicatiekanaal tussen de sportclubs, de sporters en het bestuur.

Naast deze taken neemt de Rijkevorselse sportraad ook een actieve rol op zich en organiseert en ondersteunt men een aantal activiteiten met als doel de sportparticipatie in de gemeente te verhogen. Zo staat de sportraad o.a. in voor de organisatie van het sportgala. Daarnaast ondersteunt de raad tal van gemeentelijke en andere sportactiviteiten.

Algemene vergadering

Elke vereniging, instelling of organisatie die sportieve activiteiten ontplooit op het grondgebied van de gemeente kan lid worden van de algemene vergadering. Ook individuele personen die erg deskundig of heel erg geïnteresseerd zijn in sport kunnen zich aansluiten. De algemene vergadering komt minimaal tweemaal per jaar samen.

De algemene vergadering van de sportraad is een openbaar gebeuren. Iedereen is welkom. Echter, de toevallige bezoeker heeft geen stemrecht.

Na de algemene vergadering volgt er het sportcafé, waar bij een natje en een droogje met elkaar in gesprek wordt gegaan rond sportthema's.

Beheerraad

De leden van de beheerraad werden gekozen door de algemene vergadering bij de start van de nieuwe beleidsperiode. De bestuursleden van de sportraad komen maandelijks samen en geven advies aan het bestuur over dringende zaken inzake sportbeleid. De beheerraad bestaat maximaal uit 9 leden.

De beheerraad bestaat uit sportieve inwoners en clubafgevaardigden die met een open vizier trachten de belangen van de Rijkevorselse sporters en sportclubs te behartigen. Dit in open overleg met het lokaal bestuur, afgevaardigd door de schepen van sport en de sportfunctionaris.

  • Eric De Bie
  • Kaat Brosens
  • Jef Scheyltens
  • Guy Van Den Langenbergh
  • Gust Driesen
  • Luna Van Den Heuvel

Hoe word je lid van de sportraad?

Als je als sportvereniging of als individu lid wenst te worden van de sportraad, moet je een schriftelijke aanvraag indienen gericht aan de beheerraad (via de sportdienst). Hieronder vind je het formulier om je kandidaat te stellen. Voor verenigingen moet de aanvraag o.a. een aansluitingsformulier, een ledenlijst, de samenstelling van het bestuur, werkingsverslag bevatten. De voorwaarden om lid te worden zijn opgenomen in de statuten van de sportraad.