Print

Toelating werken op openbaar domein

Alle opritten mag je niet zomaar tot tegen de rijweg, fiets- of voetpad aanleggen. Je mag niet op eigen houtje een baangracht inbuizen of beschoeien. De berm mag niet simpelweg door jezelf worden verhard. Het betreft hier immers werken die je op openbaar domein wil uitvoeren. Dit wil zeggen dat deze grond of gracht niet je eigendom is, maar wel van de gemeente of van het Vlaams Gewest, indien je langs een gewestweg woont. Voor elk van deze werken is een toelating vereist, van het college van burgemeester en schepenen, indien het gaat overwerken langsheen een gemeenteweg of van AWV als er werken langsheen een gewestweg worden aangevraagd.

Momenteel wordt er gewerkt aan de opmaak van de reglementen betreffende werken op het openbaar domein. Zodra deze zijn goedgekeurd door de gemeenteraad zullen deze online geplaatst worden.

Vooralsnog kan je met al je vragen terecht bij de technische dienst.