Print

GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, of kortweg GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening en milieu op niveau van de gemeente. De GECORO krijgt een aantal belangrijke taken toebedeeld vanuit de codex ruimtelijke ordening (VCRO). Zo adviseert de GECORO de gemeenteraad en het schepencollege inzake afwegingen die moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Concreet gaat het over ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen ... Verder heeft de GECORO een belangrijke taak bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen of andere zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

In zitting van 29 april 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om de milieuraad op te heffen en te integreren in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). De voormalige milieuraad was een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afgevaardigden van verenigingen. Deze groep kwam regelmatig bijeen om het milieu- en natuurbeleid van Rijkevorsel te bespreken. Over alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging en alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur en het informeren en sensibiliseren van de bevolking over hoger genoemde aspecten kan advies worden gevraagd.

Volgende doelstellingen inzake milieu gelden nog steeds en zullen in de toekomst besproken worden in de zittingen van de GECORO :

  • het beogen van de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente
  • de bevoegdheid om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid
  • ​het vervullen van een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking.

In gemeenteraadszitting van 25 november 2019 werd de GECORO opnieuw samengesteld (klik hier)