Print

GECORO

Gezocht: leden voor de GECORO (nieuwsbericht 8 juli 2019)

De Gemeentelijke Comissie voor Ruimtelijke Ordening, of kortweg GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO krijgt een aantal belangrijke taken toebedeeld vanuit de codex ruimtelijke ordening (VCRO). Zo adviseert de GECORO de gemeenteraad en het schepencollege inzake afwegingen die moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Concreet gaat het over ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen ... Verder heeft de GECORO een belangrijke taak bij de opmaak van het gemeenteljik ruimtelijk structuurplan. Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen of andere zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

In zitting van 29 april 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om de mileuraad op te heffen en te integreren in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). De voormalige milieuraad was een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afgevaardigden van verenigingen. Deze groep kwam regelmatig bijeen om het milieu- en natuurbeleid van Rijkevorsel te bespreken. Over alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging en alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur en het informeren en sensibiliseren van de bevolking over hoger genoemde aspecten kan advies worden gevraagd.

Volgende doelstellingen inzake milieu gelden nog steeds en zullen in de toekomst besproken worden in de zittingen van de GECORO :

  • het beogen van de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente
  • de bevoegdheid om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid
  • ​het vervullen van een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking.

Samenstelling

Van de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht, die gedragen worden vanuit maatschappelijke en ruimtelijk relevante invalshoeken. De samenstelling van de GECORO is dan ook van die aard dat zowel deskundigen inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, als representatieve vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen binnen de gemeente er deel van uitmaken.

Aan het begin van elke nieuwe legislatuur wordt de GECORO opnieuw benoemd. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In onze gemeente heeft de gemeenteraad beslist dat deze commissie uit dertien leden bestaat, waarvan 5 deskundigen en acht leden uit vijf maatschappelijke geledingen, namelijk vereniging van werkgevers of zelfstandigen, vereniging van handelaars, vereniging van werknemers, vereniging van land- en tuinbouwers en vereniging van milieu en natuur.
Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

Vergaderingen

De GECORO wordt samengeroepen als er nood is.