Print

GECORO

Gezocht: leden voor de GECORO (nieuwsbericht 8 juli 2019)

De Gemeentelijke Comissie voor Ruimtelijke Ordening, of kortweg GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO krijgt een aantal belangrijke taken toebedeeld vanuit de codex ruimtelijke ordening (VCRO). Zo adviseert de GECORO de gemeenteraad en het schepencollege inzake afwegingen die moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Concreet gaat het over ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen ... Verder heeft de GECORO een belangrijke taak bij de opmaak van het gemeenteljik ruimtelijk structuurplan. Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen of andere zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Samenstelling

Van de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht, die gedragen worden vanuit maatschappelijke en ruimtelijk relevante invalshoeken. De samenstelling van de GECORO is dan ook van die aard dat zowel deskundigen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw als representatieve vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen binnen de gemeente er deel van uitmaken.

Aan het begin van elke nieuwe legislatuur wordt de GECORO opnieuw benoemd. Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In onze gemeente heeft de gemeenteraad beslist dat deze commissie uit twaalf leden bestaat, waarvan vier deskundigen en acht leden uit vijf maatschappelijke geledingen, namelijk vereniging van werkgevers of zelfstandigen, vereniging van handelaars, vereniging van werknemers, vereniging van land- en tuinbouwers en vereniging van milieu en natuur. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

Voorzitter 2013-2018: Ive Van Giel

Leden 2013-2018: 

 • Hilde Mertens
 • Bart Geentjens
 • Bie Walbers
 • Jan Van Dooren
 • Jan Mertens
 • Jos Van Looveren
 • Frans Van Dijck
 • Stijn Leestmans
 • Geerte Verboven
 • Jozef De Schutter
 • Paul Van Dooren
 • Marleen Mertens
 • Jan Van Looy
 • Maria Vermeiren
 • Maria De Vrij

Lid worden?

De leden van de GECORO worden aangeduid door de gemeenteraad. Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur wordt een oproep gedaan naar kandidaat-leden.

Vergaderingen

De GECORO wordt samengeroepen als er nood is.