Zorgwonen

Wat

Zorgwonen is een vorm van samenwonen waarbij een deel van de woning wordt voorbehouden voor één tot twee hulpbehoevende personen of één tot twee personen van 65 jaar of ouder. Op zich stelt er zich geen probleem als je grootouders of een persoon met een handicap komen inwonen. Een aanvraag tot zorgwonen is in dat geval niet verplicht.

Soms duiken er echter problemen op. De zorgbehoevenden worden immers op jouw huisnummer ingeschreven wat financiële gevolgen kan hebben voor bepaalde tegemoetkomingen, werkloosheidsuitkeringen, studietoelagen, ...  Alle mensen die op jouw adres wonen, worden namelijk als samenwonend beschouwd. En de inkomsten worden dus samengeteld.

Hoe kan zorgwonen hier een oplossing op bieden?

Om hieraan tegemoet te komen werd het zorgwonen uitgewerkt. Hierdoor kan een zorgbehoevende op hetzelfde adres worden ingeschreven maar onder een apart zorgstatuut. En worden de inkomens, pensioenen, toelagen, ... van de zorgbehoevende niet meer samengeteld met het gezinsinkomen van de zorgverstrekker.

Voorwaarden

Jouw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • ​In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëeren in één hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (geen vrijstaand bijgebouw of mobiele zorgunit).
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste twee personen, waarvan minstens één persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste twee personen, waarvan minstens één hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van twee personen). De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen

Procedure

Creatie van een zorgwoning

 • Als je een zorgwoning gaat inrichten binnen het bestaande bouwvolume, moet je dit melden aan jouw gemeente met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket, ongeacht of je werken aan de woning uitvoert.

 • Als je ook het bouwvolume uitbreidt, dan heb je altijd een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig.

Domicilie

Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe domicilie melden aan de gemeente.

Als je aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het bevolkingsregister dat jouw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van je woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Er wordt geen bijkomend huisnummer aangemaakt voor de nieuwe wooneenheid. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar de zorgwoning krijgt wel een aparte code in het register.

Beëindiging van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw melden aan jouw gemeente melden met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.

Wil je de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.