Elektronische vreemdelingenkaart

Wat

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn negen types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • Je kunt jouw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij het lokaal bestuur.
 • een drietal weken na de aanvraag zul je de pin- en pukcode ontvangen waarna je de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om jouw kaart te activeren.

Wat meebrengen?

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
 • bij de activering van de kaart: de brief met jouw pincode en pukcode

Bedrag

Prijs elektronische vreemdelingenkaart (leveringstermijn: ongeveer tien werkdagen):

 • € 18 voor een vreemdelingenkaart zonder biometrie
 • € 21,20 voor een vreemdelingenkaart met biometrie

Spoedaflevering (aanvraag voor 15 u):

 • Dringende levering (twee werkdagen): € 91
 • Zeer dringende levering (één werkdag):  € 134,6

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.