Print

Circussen

In Rijkevorsel wordt er één maal per jaar een standplaats voor een circus toegelaten. 

Uitbaters van circussen moeten een aanvraag indienen bij het lokaal bestuur. Deze aanvraag dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel.

Toelating kan enkel verleend worden mits het volgen van onderstaande voorwaarden:

 • locatie en de uren van de voorstellingen vermelden 
 • geen schade aanrichten
 • het plaatsen van de tenten op openbaar terrein dient te gebeuren in overleg met het lokaal bestuur
 • tenten opstellen zodanig dat het verkeer in de buurt geen hinder ondervindt en dat het terrein goed bereikbaar is voor de hulpdiensten
 • het sluitingsuur niet overschrijden
 • permanent telefonisch bereikbaar zijn tijdens de duur van de voorstelling
 • instaan voor een ordelijk en veilig verloop van de voorstelling en de nevenactiviteiten
 • een polis burgerlijke aansprakelijkheid met voldoende dekking kunnen voorleggen, minstens veertien dagen voor de activiteit
 • voldoen aan de opgelegde veiligheidsvoorschriften
 • het terrein achter te laten in oorspronkelijke staat. Eventuele herstellingen of opruimingen van het terrein zijn ten laste van de aanvrager
 • reclamepanelen niet hinderlijk opstellen op gemeentewegen en uiterlijk 48 uur na de voorstellingen verwijderen
 • reclamepanelen op gewestwegen plaatsen vooraf aanvragen bij de wegbeheerder M.O.W.-District Vosselaar, De breem 5 - 2350 Vosselaar.

De lokale politie wordt te allen tijden gemachtigd om de tent en andere lokalen te ontruimen indien de openbare orde, openbare veiligheid of openbare gezondheid in het gedrang komt.