Print

Handhaving

Wat is handhaving?

  • Handhaving is door communicatie en toezicht bewerkstellingen en zonodig met de toepassing van bestuurlijke, strafrechterlijke en/of privaatrechterlijke middelen bereiken dat de geldende regelgeving wordt nageleefd.
  • Handhaving bestaat uit toezicht, opsporing en sanctionerend optreden.
  • Handhaving bevat een preventief elemement (overleg, informatieoverdracht ...)
  • Handhaving is duidelijkheid creëren over de geldende voorschriften en de sancties bij het niet naleven hiervan.

Wie is bevoegd voor de handhaving?

  • gemeente Rijkevorsel (handhavingsorgaan bij het optreden bij bouwovertredingen, onvergunde werken aan een vergunde woning)
  • Politiezone Noorderkempen
  • Inspectie Ruimte Vlaanderen (Antwerpen)

Wat is een bouwmisdrijf?

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening o.a. voorschriften i.v.m bouw- en verkavelingsvergunningen, herbestemmingen ... die strafbaar zijn gesteld door de wetgeving. Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het 'handhavingsbeleid'.

Heb je een vraag over handhaving ruimtelijke ordening, dan kan je steeds contact opnemen met de dienst omgeving.