Print

Landbouwcomité

Eind januari 2023 heeft de gemeenteraad de oprichting van een landbouwcomité goedgekeurd. Het wordt een adviesorgaan voor land- en tuinbouwaangelegenheden waarbij het lokaal bestuur in dialoog kan gaan met de Rijkevorselse land- en tuinbouwers.

De land- en tuinbouwers kunnen advies geven over zaken die te maken hebben met het gemeentelijk beleid inzake land- en tuinbouw en plattelandsbeleving. Daarnaast kan het comité ook het overleg en de samenwerking tussen verschillende land- en tuinbouwinstanties bevorderen.

Het landbouwcomité wordt minstens tweemaal per jaar bijeengeroepen door de voorzitter. Deze vergaderingen vinden plaats in het Klooster (naast het gemeentehuis).

Samenstelling

Bij de oprichting van het landbouwcomité wordt bij de samenstelling gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de verschillende land- en tuinbouwsectoren. Volgende groepen komen in aanmerking om te zetelen in het landbouwcomité:

  • een vertegenwoordiging van specifieke belangengroepen (rundveehouders, varkenshouders, pluimveehouders, akkerbouw, tuinbouw, hobbyisten) met een maximum van twee personen per sector.
  • een vertegenwoordiging van bestaande organisaties en verenigingen, actief bij één van de voormelde sectoren.
  • een vertegenwoordiging vanuit de biologische landbouw.

Het maximum aantal leden bedraagt vijftien.

Kandidaatstelling

Wil je je kandidaat stellen om in het landbouwcomité te zetelen dan kun je een aanvraag tot toetreding richten aan het college van burgemeester en schepenen:

  • via e-mail: milieu@rijkevorsel.be
  • per post: Lokaal bestuur Rijkevorsel t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

In de aanvraag vermeld je duidelijk jouw adres, telefoonnummer, e-mailadres en de sector waarvoor je je kandidaat stelt. Een kandidatuur kun je indienen tot uiterlijk 31 maart 2023.