Print

Subsidies en ondersteuning

Indien ondernemingen hinder ondervinden bij openbare werken, kunnen zij hiervoor in bepaalde gevallen een vergoeding of rentetoelage ontvangen via de Vlaamse overheid.
Meer info over de rentetoelage vind je op de website van het Agentschap Ondernemen.

Welke maatregelen kun je nog nemen?

1. Als jouw commerciële activiteiten worden geschaad, dan kan een algemene uitverkoop een mogelijkheid zijn. Je moet hiervan de Federale Overheidsdienst Economie verwittigen via een aangetekende brief. In deze brief motiveer je waarom tot uitverkoop wordt overgegaan. 

2. Als je in een moeilijke situatie verkeert, kun je vrijstelling vragen van sociale zekerheidsbijdragen. Je kunt tot vier kwartalen vrijstelling krijgen. Bij jouw sociaal verzekeringsfonds kan je terecht voor meer info.

3. Openbare werken kunnen een reden zijn tot uitstel van betaling van BTW en directe belastingen. Meer info hierover kun je verkrijgen bij jouw regionaal ontvangkantoor of bij je boekhouder.

4. Als er om economische redenen onvoldoende of geen werk is voor jouw werknemers kun je een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren. Jouw werknemers blijven dan in dienst, maar hun arbeidsovereenkomst wordt van tijdelijke aard (volledig of gedeeltelijk). Vroeger bestond deze maatregel enkel voor arbeiders, maar vandaag geldt deze regel ook voor bedienden. Jouw sociaal secretariaat of de RVA helpen je graag verder.

5. Ook wanneer je beroep moet doen op een overbruggingskrediet voor het financieren van bedrijfskapitaal, maar geen lening krijgt, is er een goed alternatief. Vraag je bank om een beroep te doen op de waarborgregeling van PMV-KMO. Met deze regeling stelt de Vlaamse overheid zich borg voor een deel van het krediet dat je nodig hebt.