Print

Land- en tuinbouw

Updates:

dinsdag 14 augustus: 

 • De uiterlijke datum om een aanvraag bij de gemeente Rijkevorsel in te dienen
 • Het Ministerie van Omgeving, Natuur en Landbouw zal na afloop van de droogte advies vragen aan het KMI over het uitzonderlijk karakter van deze droogte. Als deze droogte door het KMI als uitzonderlijk wordt aangeduid zal het ministerie dadelijk de procedure voor ekenning als landbouwramp opstarten. Het komt dan toe aan de Vlaamse Regering om daarover een beslissing te nemen.

donderdag 16 augustus:

 • Op donderdag 9 augustus werd door de schattingscommissie voor de eerste keer een rondgang gehouden m.b.t. het vaststellen van de landbouwschade.
 • Omwille van de grote hoeveelheid ingediende dossiers zal er in de week van 20 tot 24 juli nog rondgegaan worden.
 • Zodra alle rondgangen afgerond zijn, zal dit vermeld worden op deze webpagina.
 • Alle land- en tuinbouwers die een aanvraag hebben ingediend, zullen nadien per e-mail verwittigd worden.

Droogte zomer 2018

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken heeft zijn sporen nagelaten op onze land- en tuinbouwbedrijven. Land- en tuinbouwers die als gevolg van de extreme weeromstandigheden schade hebben aan hun teelten kunnen tot en met 14 augustus een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie. Met het oog op de officiële vaststelling van deze schade moet er een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur ingediend worden.

Schade aan gewassen en teelten

Heb je schade aan landbouwgewassen, veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden, dan kun je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen.
De schade moet groter zijn dan 20 % van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.
De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds volgens de wet van 12 juli 1978
 • Als bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIF-dossiers
 • Verliezen van bijzondere opbrengsten

De beroepslandbouwer die schade heeft geleden moet een schriftelijke aanvraag tot bijeenroeping van de commissie richten aan de burgemeester, Molenstraat 5.

Wat moet je vermelden in je aanvraag ?

 • Bedrijfsgegevens
 • Totale oppervlakte van het bedrijf
 • Kopie van verzamelaanvraag
 • Perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage schade
 • Kopie fotoplan van de getroffen percelen
 • Duidelijk liggingsplan van de getroffen percelen met perceelnummers en/of coördinaten
 • Aard van de teelt (eventuele zaaidatum en/of vermoedelijke oogstdatum)
 • Oorzaak van de schade
 • Datum van teistering