Print

Land- en tuinbouw

Updates:

zondag 15 oktober 2018

 • Alle PV’s werden ondertekend en overgemaakt aan de belastingen en het VLIF.

donderdag 20 september 2018

 • Elke landbouwer die een aanvraag heeft ingediend kan zijn of haar proces-verbaal tot vaststelling van schade aan teelten komen ondertekenen. Voor het ondertekenen van de PV en het bekomen van een afschrift kun je terecht bij de dienst onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

donderdag 6 september 2018

 • Alle percelen die ingediend werden m.b.t. de landbouwschade, zijn nu bezocht door de schattingscommissie voor de eerste en enige vaststelling. 
 • Als alle proces-verbalen verwerkt en ondertekend zijn, zullen alle land- en tuinbouwers die een dossier hebben ingediend, verwittigd worden.

woensdag 29 augustus 2018

 • Het KMI bestempelt de droogte in de lente en de zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk. Nu het KMI de droogte uitzonderlijk noemt, is één van de voorwaarden voor de erkenning van de droogte als landbouwramp vervuld. 

vrijdag 24 augustus 2018

 • Na overleg met het departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse Overheid heeft het gemeentebestuur besloten om ook de laattijdige ingediende dossiers te aanvaarden. Hou er wel rekening mee dat hoe later de dossiers worden ingediend, hoe later de percelen vastgesteld kunnen worden. Er kan ook geen eerste vaststelling gemaakt worden indien de maïs reeds is afgedaan.
 • Info over de tweede vaststelling volgt vanaf het moment dat er meer duidelijkheid is over de erkenning van de droogte als (landbouw)ramp.

woensdag 22 augustus 2018

 • Alle eerste vaststellingen van de schade op de tijdig aangevraagde percelen zijn afgewerkt door de schattingscommissie.  
 • Alle land- en tuinbouwers die een aanvraag hebben ingediend, zullen binnenkort per e-mail verwittigd worden voor de verdere afhandeling van het dossier (erkenning als ramp, ondertekening PV, indiening dossier bij VLIF, ...).

dinsdag 21 augustus 2018

 • Vandaag heeft de schattingscommissie opnieuw een rondgang gedaan. Morgen (woensdag 21 augustus) wordt een laatste rondgang voor de eerste vaststelling gepland.

maandag 20 augustus 2018

 • op maandag 20 augustus heeft de schattingscommissie voor een tweede keer een rondgang gedaan. Ook dinsdag (en mogelijk ook nog op een latere datum) worden er nog vaststellingen van de schade gedaan.

donderdag 16 augustus 2018

 • Op donderdag 9 augustus werd door de schattingscommissie voor de eerste keer een rondgang gehouden m.b.t. het vaststellen van de landbouwschade. Omwille van de grote hoeveelheid ingediende dossiers zal er in de week van 20 tot 24 augustus nog rondgegaan worden. Zodra alle rondgangen afgerond zijn, zal dit vermeld worden op deze webpagina.

dinsdag 14 augustus 2018

 • Het Ministerie van Omgeving, Natuur en Landbouw zal na afloop van de droogte advies vragen aan het KMI over het uitzonderlijk karakter van deze droogte. Als deze droogte door het KMI als uitzonderlijk wordt aangeduid zal het ministerie dadelijk de procedure voor ekenning als landbouwramp opstarten. Het komt dan toe aan de Vlaamse Regering om daarover een beslissing te nemen.

Droogte zomer 2018

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken heeft zijn sporen nagelaten op onze land- en tuinbouwbedrijven. Land- en tuinbouwers die als gevolg van de extreme weeromstandigheden schade hebben aan hun teelten kunnen tot en met 14 augustus een beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie. Met het oog op de officiële vaststelling van deze schade moet er een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur ingediend worden.

Schade aan gewassen en teelten

Heb je schade aan landbouwgewassen, veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden, dan kun je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen.
De schade moet groter zijn dan 20 % van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.
De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds volgens de wet van 12 juli 1978
 • Als bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIF-dossiers
 • Verliezen van bijzondere opbrengsten

De beroepslandbouwer die schade heeft geleden moet een schriftelijke aanvraag tot bijeenroeping van de commissie richten aan de burgemeester, Molenstraat 5.

Wat moet je vermelden in je aanvraag ?

 • Aanvraagformulier gemeente Rijkevorsel
  • Bedrijfsgegevens
  • Totale oppervlakte van het bedrijf
  • Perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage schade
  • Aard van de teelt (eventuele zaaidatum en/of vermoedelijke oogstdatum)
  • Oorzaak van de schade
  • Datum van teistering
 • Kopie fotoplan van de getroffen percelen
  • Duidelijk liggingsplan van de getroffen percelen met perceelnummers en/of coördinaten
 • Kopie van verzamelaanvraag