Print

Over de gemeenteraad

De gemeenteraad bestuurt samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente. De raad neemt de belangrijkste beslissingen over alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende functie. 

De gemeenteraad van Rijkevorsel bestaat uit 21 raadsleden, die om de zes jaar door de bevolking worden verkozen. De raad vergadert minstens tien keer per jaar. Een uitnodiging voor de gemeenteraad, waarop iedereen welkom is, wordt steeds vooraf gepubliceerd op de website, in het infoblad 2310 en op de elektronische informatieborden.

De gemeenteraad van Rijkevorsel vergadert in principe elke laatste maandag van de maand om 20.00 uur, behalve in de maand juli. Deze vergaderingen vinden plaats in de raadzaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Molenstraat 5. De zittingen zijn openbaar: iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacygevoelige materies worden steeds in geheime zitting behandeld.
De besluiten van de gemeenteraad zijn voor iedere burger toegankelijk en kunnen worden ingezien op het secretariaat van het gemeentehuis. In het informatieblad 2310 en op de website kun je een korte samenvatting van de raadszittingen raadplegen.