Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek Heilluizerweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-2022-154
 • Aanvrager: VVZRL Van Looveren Leo & Dries VVZRL 
 • Onderwerp: het exploiteren van een grondwaterwinning.
 • Periode van inzage: van 16 december 2022 tot en met 14 januari 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Keirschothoeveweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-2022-155
 • Aanvrager: VVZRL Van Looveren Leo & Dries VVZRL 
 • Onderwerp: het exploiteren van een grondwaterwinning.
 • Periode van inzage: van 16 december 2022 tot en met 14 januari 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Torendries ZN

 • Dossiernummer: OMV-2022-157
 • Aanvrager: VVZRL Van Looveren Leo & Dries VVZRL 
 • Onderwerp: het exploiteren van een grondwaterwinning.
 • Periode van inzage: van 16 december 2022 tot en met 14 januari 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Achtelsestraat ZN

 • Dossiernummer: OMV-2022-158
 • Aanvrager: VVZRL Van Looveren Leo & Dries VVZRL 
 • Onderwerp: het exploiteren van een grondwaterwinning.
 • Periode van inzage: van 16 december 2022 tot en met 14 januari 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Kleine Gammel 25

 • Dossiernummer: OMV-2022-174
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Rob en Grietje Stoffels - Schroé
 • Onderwerp: regularisatie en verbouwen bedrijfswoning+plaatsen zwembad.
 • Periode van inzage: van 16 december 2022 tot en met 14 januari 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Stevennekens 37B

 • Dossiernummer: OMV-2022-148
 • Aanvrager: de heer Maarten Vermeiren
 • Onderwerp: bouwen van een woning en carport
 • Periode van inzage: van 26 december 2022 tot en met 24 januari 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Molenstraat 83

 • Dossiernummer: OMV-2022-152
 • Aanvrager: de heer Kris Van Bergen
 • Onderwerp: het bouwen van een half open eengezinswoning met garage en tuinhuis met overdekt terras
 • Periode van inzage: van 12 januari 2023 tot en met 10 februari 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Sterstraat 5B

 • Dossiernummer: OMV-2021-192
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Van den Broeck Tim en Makhout Joyce
 • Onderwerp: het ontbossen van het perceel en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een bijgebouw en het aanleggen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 14 januari 2023 tot en met 12 februari 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Sint-Jozef ZN en Stevennekens ZN

 • Dossiernummer: OMV-VK-616
 • Aanvrager: PROLAND NV
 • Onderwerp: het aanleggen van wegen, wijzigen van het reliëf, het vellen van hoogstammige bomen en het slopen van vrijstaande gebouwen op de SAS-site.
 • Periode van inzage: van 16 januari 2023 tot en met 14 februari 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Sint-Jozef ZN

 • Dossiernummer: OMV-2022-183
 • Aanvrager: Lokaal bestuur Rijkevorsel
 • Onderwerp: het verbouwen en restaureren van de bestaande constructies op de SAS-site.
 • Periode van inzage: van 16 januari 2023 tot en met 14 februari 2023.

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking omgevingsvergunning Vlimmersebaan ZN

 • Dossiernummer: OMV-2022-107
 • Aanvrager: Lokaal bestuur Rijkevorsel
 • Onderwerp: het heraanleggen van de rijweg, fietspaden en riolering langsheen de Vlimmersebaan en de Langedreef
 • Periode van inzage: van 28 december 2022 tot en met 26 januari 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Lacyns 3A

 • Dossiernummer: OMV-2022-131
 • Aanvrager: Bloemenkwekerij Van Elsackers J&B VVZRL
 • Onderwerp: het omvormen van een bedrijfswoning naar bedrijfsgebouw met winkel voor hoevetoerisme, het bouwen van een bedrijfswoning en regulariseren bestaande verharding
 • Periode van inzage: van 28 december 2022 tot en met 26 januari 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Klundert ZN

 • Dossiernummer: OMV-VK-614
 • Aanvrager: Koen Wouters Landmeters BV
 • Onderwerp: het vormen van 1 lot voor een open eengezinswoning na het slopen van alle aanwezige constructies, het verwijderen van hagen ten tuinaanleg en het verwijderen van de bestaande verharding
 • Periode van inzage: 28 december 2022 tot en met 26 januari 2023

Bekendmaking meldingsakte Stevennekens 31

 • Dossiernummer: OMV-2022-179
 • Aanvrager: de heer Constant Verschueren
 • Onderwerp: het uitbreiden van de woning
 • Periode van inzage: van 18 januari 2023 tot en met 16 februari 2023

Bekendmaking meldingsakte Opstal 10

 • Dossiernummer: OMV-2022-185
 • Aanvrager: de heer Bart Mathieusen
 • Onderwerp: het plaatsen van een ondergrondse propaangastank
 • Periode van inzage: van 14 januari 2023 tot en met 12 februari 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Eekhofstraat 64

 • Dossiernummer: OMV-2022-149
 • Aanvrager: de heer Raf Aertsen
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande vrijstaande eengezinswoning en bijgebouwen en het bouwen van een nieuwe vrijstaande eengezinswoning, het bouwen van een nieuwe garage met overdekt terras en het aanleggen van verhardingen en een parkeerplaats in de voortuin
 • Periode van inzage: van 18 januari 2023 tot en met 16 februari 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Bolk 21

 • Dossiernummer: OMV-2022-105
 • Aanvrager: de heer Jespers Adrianus en mevrouw Jespers Hanne
 • Onderwerp: het gedeeltelijk slopen van een kalverstal, het bouwen van een educatieve ruimte en het bouwen van een geiten- en schapenstal, het regulariseren van een stal, het regulariseren van een mestvaalt, het regulariseren van een garage, het regulariseren van een veranda bij de bedrijfswoning en het exploiteren van een zorgboerderij
 • Periode van inzage: van 25 januari 2023 tot en met 23 februari 2023

 

Overige bekendmakingen

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kun je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

------------------------------------------

Publieke inspraak over het plan-MER voor de aanvraag tot planologisch attest STAALBETON NV in Rijkevorsel

Het bedrijf Staalbeton NV wil ten oosten van de huidige site (Oostmalsesteenweg 269) uitbreiden op percelen in (herbevestigd) agrarisch gebied. Hiervoor is een bestemmingswijziging nodig en zal een planologisch attest aangevraagd worden.

PROCEDURE PLAN-MER

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER.

INZAGE KENNISGEVINGSNOTA

Je kunt van 23 januari tot en met 21 februari 2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kunt de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kun je voorstellen formuleren voor alternatieven.

Je kunt de kennisgevingsnota:

 • downloaden op de website omgeving.vlaanderen.be (pdf)
 • inkijken in het gemeentehuis van Rijkevorsel, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 • inkijken bij Staalbeton NV, Oostmalsesteenweg 269, 2310 Rijkevorsel
 • inkijken bij het Team Mer in Brussel

REAGEREN

Tot en met 21 februari 2023 kunt je jouw opmerkingen bezorgen op de volgende manieren:

------------------------------------------

Openbaar onderzoek Beleidsplan Ruimte Antwerpen: ontwerp-Beleidsplan Ruimte en ontwerp-plan MER

Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu al over nadenken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Daarom werkt de provincie Antwerpen aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte.

Van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 loopt een openbaar onderzoek over dit Beleidsplan Ruimte. Op de website van de provincie vind je de documenten en meer informatie over hoe je kunt inspreken.

------------------------------------------

Openbaar onderzoek voor wijzigingen aan de klassering van de waterlopen in Rijkevorsel op basis van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

 • Plaats: Koeischotse Loop, gelegen ter hoogte van Vlimmersebaan 12-16
 • Onderwerp: deklassering onbevaarbare waterlopen
 • Periode van inzage: van 28 januari 2023 tot en met 27 februari 2023

Openbaar onderzoek voor wijzigingen aan de klassering van de waterlopen in Rijkevorsel op basis van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

 • Plaats: Koeischotse Loop, gelegen ter hoogte van Vlimmersebaan 12-16
 • Onderwerp: aanduiding als publieke gracht
 • Periode van inzage: van 28 januari 2023 tot en met 27 februari 2023