Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek Hoogstraatsesteenweg 16 en 18

 • Dossiernummer: OMV-2023-148
 • Aanvrager: Jef Van Dijck namens PROVAD BV
 • Onderwerp: het slopen van een bestaande woning, serre en bijgebouwen, het verwijderen van verhardingen, het rooien van twee bomen, het heraanplanten van 8 bestaande bomen, het verbouwen van een schuur tot berging, het verbouwen van de bestaande dorpshoeve naar 2 woongelegenheden, het bouwen van twee bouwblokken voor in totaal 16 woongelegenheden, het realiseren van een ondergrondse parkeergarage, het aanplanten en inrichten van het gehele terrein en het aanvragen van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2
 • Periode van inzage: van 20 maart 2024 tot en met 18 april 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek Smeel ZN

 • Dossiernummer: OMV-VK-619
 • Aanvrager: de heer François Meeusen, mevrouw Gerda Mertens, de heer Koen Meeusen, de heer Kris Meeusen en mevrouw Marijke Meeusen;
 • Onderwerp: het vormen van 4 loten voor open eengezinswoningen
 • Periode van inzage: van 29 maart 2024 tot en met 27 april 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek Bolksedijk 19

 • Dossiernummer: OMV-2023-159
 • Aanvrager: Koen en Katrien Van Oerle - Van Riel
 • Onderwerp: het verbouwen van een bestaande zonevreemde eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 4 april 2024 tot en met 3 mei 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek Banmolenweg 9

 • Dossiernummer: OMV-2024-004
 • Aanvrager: ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN MIDDENKEMPEN VZW
 • Onderwerp: de uitbreiding van het schoolgebouw, het vervangen van een speelplaatsoverkapping, het heraanleggen van verhardingen en het plaatsen van een fietsenstalling
 • Periode van inzage: van 4 april 2024 tot en met 3 mei 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek Oude Braak 57

 • Dossiernummer: OMV-2024-035
 • Aanvrager: de heer Marcel Mertens
 • Onderwerp: het bouwen van een woning en tuinberging en het aanleggen van een verschillende verhardingen.
 • Periode van inzage: van 12 april 2024 tot en met 11 mei 2024.

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking omgevingsvergunning Neerven Hoogstraten en Bolk Rijkevorsel

 • Dossiernummer: OMV-2023-115
 • Aanvrager: Lokaal Bestuur Rijkevorsel en Stad Hoogstraten
 • Onderwerp: het vernieuwen van een wegbrug Neerven/Bolk te Hoogstraten en Rijkevorsel
 • Periode van inzage: van 23 maart 2024 tot en met 21 april 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Zandstraat Hoogstraten en Keirschot Rijkevorsel

 • Dossiernummer: OMV-2023-154
 • Aanvrager: Lokaal Bestuur Rijkevorsel en Stad Hoogstraten
 • Onderwerp: het renoveren van de brug t.h.v. Zandstraat
 • Periode van inzage: van 23 maart 2024 tot en met 21 april 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Kleine Gammel 70

 • Dossiernummer: OMV-2023-132
 • Aanvrager: de heer Rudy Jochems
 • Onderwerp: de functiewijziging van een landbouwbedrijfswoning met aanhorige stal, het regulariseren van een veranda, het slopen van de bestaande varkensstal, rundveestal en tuinbergingen en het verwijderen van de overbodige verhardingen
 • Periode van inzage: van 3 april 2024 tot en met 2 mei 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Kievitsheide 86

 • Dossiernummer: OMV-2024-021
 • Aanvrager: Vladut David
 • Onderwerp: het vellen van 7 hoogstammige bomen in de voortuin
 • Periode van inzage: van 3 april 2024 tot en met 2 mei 2024

Bekendmaking meldingsakte Nijverheidsweg 2A, 2B en 2D

 • Dossiernummer: OMV-2024-040
 • Aanvrager: de heer Ronny Adams
 • Onderwerp: het breken van puin
 • Periode van inzage: van 3 april 2024 tot en met 2 mei 2024

Bekendmaking meldingsakte Vlimmersebaan 1

 • Dossiernummer: OMV-2024-042
 • Aanvrager: DE VLAAMSE WATERWEG
 • Onderwerp: opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
 • Periode van inzage: van 3 april 2024 tot en met 2 mei 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Kleine Gammel 35

 • Dossiernummer: OMV-2023-153
 • Aanvrager: de heer Gertjan Peeters
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande zonevreemde eengezinswoning en het bouwen van een nieuwe zonevreemde eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 17 april 2024 tot en met 16 mei 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Donk 11

 • Dossiernummer: OMV-2024-023
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Marynissen Mario en Vanlommel Nancy
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande woning, carport en bijgebouw, het herbouwen van de woning met carport en het aanleggen van een wadi
 • Periode van inzage: van 17 april 2024 tot en met 16 mei 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Vlimmersebaan 94

 • Dossiernummer: OMV-2024-027
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Brems Christoph en Coertjens Lotte
 • Onderwerp: het slopen van bestaande niet-vergunde constructies en het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning
 • Periode van inzage: van 17 april 2024 tot en met 16 mei 2024

Bekendmaking meldingsakte Oostmalsesteenweg 17, 19 en 21

 • Dossiernummer: OMV-2024-049
 • Aanvrager: de heer Dirk Bevers
 • Onderwerp: droogzuiging voor het verwezenlijken van een parking-kelder
 • Periode van inzage: van 17 april 2024 tot en met 16 mei 2024

Bekendmaking omgevingsvergunning Hoogstraatsesteenweg 34

 • Dossiernummer: OMV-2023-059
 • Aanvrager: Erik Herthogs
 • Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis en het aanleggen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 17 april 2024 tot en met 16 mei 2024

Overige bekendmakingen

Bekendmaking openbaar onderzoek RUP Woonomgevingen

De gemeenteraad van Rijkevorsel heeft op 26 februari 2024 het RUP Woonomgevingen voorlopig vastgesteld.

U kunt het RUP en de bijhorende raadplegen:

Het openbaar onderzoek over dit RUP loopt van 1 maart 2024 tot en met 29 april 2024.

In de periode van het openbaar onderzoek kunt u uw opmerkingen of bezwaren via mail sturen naar omgeving@rijkevorsel.be of tegen ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis van Rijkevorsel: Molenstraat 5, te 2310 Rijkevorsel

Meer info kan u terugvinden op de website: www.rijkevorsel.be/woonomgevingen

______________________________________________________________________________________________

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website www.vlaanderen.be/stikstof, bij de Vlaamse gemeenten en op hun website (hier).

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

______________________________________________________________________________________________

Inspraakportaal van de Vlaamse Overheid

Op het portaal inspraak.omgeving.vlaanderen.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes terug. Het gaat over:  

 • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Op het portaal kun je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.