Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning

Indien je tijdens de periode van de toepassing van het nooddecreet (24 maart tem 24 april) een dossier hebt ingediend, of jouw dossier in behandeling was bij de bevoegde overheid, kunnen de termijnen voor beslissing en/of administratief beroep verlengd zijn. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de dienst omgeving via omgeving@rijkevorsel.be.
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek aanvraag Heibraak 11

 • Dossiernummer: OMV-2021-139
 • Aanvrager: Niels Nooyens
 • Onderwerp: aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis
 • Periode van inzage: van 2 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Sint-Lenaartsesteenweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-2021-133
 • Aanvrager: Hermans Gunther en Haest Tinne
 • Onderwerp: het ontbossen van het perceel, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een tuinberging.
 • Periode van inzage: van 2 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Kleine Gammel 31

 • Dossiernummer: OMV-2021-075
 • Aanvrager: Vital Sterkens - Rob Stoffels
 • Onderwerp: het slopen van bestaande varkensstallen en constructies i.f.v. de bouw van een nieuwe loods, het aanleggen van bijhorende verhardingen en aanvraag exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 en 3
 • Periode van inzage: van 8 oktober tot en met 6 november 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Eekhofstraat 37

 • Dossiernummer: OMV-VK-604
 • Aanvrager:  Frans Nooyens
 • Onderwerp: het vormen van één lot voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 11 oktober 2021 tot en met 9 november 2021

Openbaar onderzoek aanvraag Heibraak 10

 • Dossiernummer: OMV-2021-145
 • Aanvrager:  Sterkens Kurt en Janssen Fanny
 • Onderwerp: het bouwen van een half open eengezinswoning met carport
 • Periode van inzage: van 30 oktober 2021 tot en met 28 november 2021

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking Akkerveken 2

 • Dossiernummer: OMV-2021-110
 • Aanvrager: Joyce en Philippe Vanhee - Boey
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande aanbouw/veranda en het uitbreiden van de bestaande  eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 1 oktober 2021 tot en met 30 oktober 2021

Bekendmaking Heesbeekweg 35

 • Dossiernummer: OMV-2021-087
 • Aanvrager: MATTHEUSSEN BOS EN TUIN BVBA
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande stal, het rooien van bomen en het verwijderen van bestaande klinkerverharding, het bouwen van een loods met kantoor, het plaatsen van een sleufsilo voor biomassa, het aanleggen van bedrijfsverhardingen, parking, weegbrug en twee wadi's en het aanplanten van een bomenakker
 • Periode van inzage: van 5 oktober 2021 tot en met 3 november 2021

Bekendmaking Gammel 6

 • Dossiernummer: OMV-2021-096
 • Aanvrager: Kirsten Geudens en Pieter Koyen
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande woning en het bijgebouw, het herbouwen van een nieuwe eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 5 oktober 2021 tot en met 3 november 2021

Bekendmaking Vergunning Gammel 22

 • Dossiernummer: OMV-2021-141
 • Aanvrager: Tom Snels
 • Onderwerp: het plaatsen van een terrasoverkapping
 • Periode van inzage: van 9 oktober 2021 tot en met 7 november 2021

Bekendmaking Hoogstraatsesteenweg 35, Leopoldstraat 2

 • Dossiernummer: OMV-2021-108
 • Aanvrager: Katrien Debruyn
 • Onderwerp: het slopen van de bestaande constructies, het vellen van een boom, het bouwen van een meergezinswoning met handelspand en het aanleggen van bovengrondse parkeerplaatsen en fietsenstalling
 • Periode van inzage: van 14 oktober 2021 tot en met 12 november 2021

Bekendmaking weigering Nijverheidsweg 6 en 7

 • Dossiernummer: OMV-2021-074
 • Aanvrager: Volharding NV
 • Onderwerp: het slopen van 3 industriehallen, 2 wooneenheden, 1 kantoor en 2 bijgebouwen, het verwijderen van verhardingen, het rooien van bomen en het bouwen van 16 nieuwbouw industrie-units en 3 opslagzones voor grondstoffen
 • Periode van inzage: van 14 oktober 2021 tot en met 12 november 2021

Bekendmaking Vergunning Karreweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-2021-104
 • Aanvrager: VAN DEN KINSCHOT Comm.V
 • Onderwerp: exploiteren van een grondwaterwinning
 • Periode van inzage: van 14 oktober 2021 tot en met 12 november 2021

Bekendmaking Vergunning Ambachtsweg 3

 • Dossiernummer: OMV-2021-095
 • Aanvrager: Hermans Company BV
 • Onderwerp: het bouwen van een opslagruimte en het uitbreiden van de bestaande verharding
 • Periode van inzage: van 21 oktober 2021 tot en met 19 november 2021

Bekendmaking Vergunning Eikendreef 7

 • Dossiernummer: OMV-2021-101
 • Aanvrager: Van Eysendeyck Steven en Vergauwen Petronella
 • Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning
 • Periode van inzage: van 21 oktober 2021 tot en met 19 november 2021

Bekendmaking Vergunning Oostmalsesteenweg ZN

 • Dossiernummer: OMV-VK-601
 • Aanvrager: Kristiaan Mintjens
 • Onderwerp: het vormen van 3 loten voor open bebouwing
 • Periode van inzage: van 21 oktober 2021 tot en met 19 november 2021

Bekendmaking Weigering De Sluis 6

 • Dossiernummer: OMV-2021-107
 • Aanvrager: Koen Janssens
 • Onderwerp: het oprichten van een hobbystal en een verbindingsmuur aan een bestaande vergunde zonevreemde woning
 • Periode van inzage: van 21 oktober 2021 tot en met 19 november 2021

Bekendmaking Vergunning Bochtenstraat 4/0001

 • Dossiernummer: OMV-2019-131
 • Aanvrager: Silke Voet
 • Onderwerp: het wijzigen van de functie van toonzaal naar horeca en het schilderen van de voorgevel
 • Periode van inzage: van 27 oktober 2021 tot en met 25 november 2021

Bekendmaking Vergunning Populierenweg 3

 • Dossiernummer: OMV-2021-100
 • Aanvrager: Jim Vingerhoets
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning met gekoppelde garage
 • Periode van inzage: van 29 oktober 2021 tot en met 27 november 2021

Bekendmaking Vergunning Hoge-Heideweg 110B

 • Dossiernummer: OMV-2021-111
 • Aanvrager: Elien Vermeiren
 • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning, garage en tuinberging
 • Periode van inzage: van 29 oktober 2021 tot en met 27 november 2021

Bekendmaking Meldingsakte Stevennekens 13B

 • Dossiernummer: OMV-2021-153
 • Aanvrager: Elien Bevers
 • Onderwerp: bronbemaling voor bouwkundige werken
 • Periode van inzage: van 29 oktober 2021 tot en met 27 november 2021

 

Overige bekendmakingen

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kun je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

------------------------------------------

Inventarisatie leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Publieke raadpleging van 30 september 2021 tot en met 30 oktober 2021

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de inventaris van de geregistreerde onroerende goederen opgenomen als leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel ter inzage van het publiek ligt in het gemeentehuis.

Indien een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd, kan iedere derde binnen dertig dagen na deze bekendmaking, per aangetekende brief een bezwaarschrift indienen bij:

De Vlaamse Regering
Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20, bus 8 - 1000 Brussel

De lijst kan tot de datum van sluiting van het openbaar onderzoek 30 oktober 2021, worden ingekeken op afspraak bij het lokaal bestuur op de dienst omgeving.

Meer info

------------------------------------------

Openbaar Onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Publieke raadpleging van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek. 

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren. Opgelet. Enkel de publieke grachten zijn in de atlas opgenomen. Wanneer een gracht langs jouw perceel of in uw buurt niet op de kaart staat, is dat wellicht geen publieke gracht, maar een private gracht. Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt.

Het geoloket dat vanaf 1 september 2021 beschikbaar is, bevat een link naar een digitaal inspraakformulier. Het gaat om een eenvoudig formulier waarin je:

 • jouw opmerking kunt formuleren
 • de waterloop of gracht waarop jouw opmerking betrekking heeft, kunt aanduiden op kaart
 • foto’s en bijlagen kunt inladen.

Je kunt jouw schriftelijke opmerking ook indienen bij het college van burgemeester en schepenen: technische.dienst@rijkevorsel.be of Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel.

Meer info vind je op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid