Print

Bekendmakingen omgeving (ruimtelijke ordening en milieu)

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Meer info over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vind je op www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning
 

Opdeling bekendmakingen omgeving

 1. Openbare onderzoeken
 2. Bekendmakingen van beslissingen
 3. Overige bekendmakingen

 

Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek gelegen Spiekerstraat 29

 • Dossiernummer: OMV-2023-038 
 • Aanvrager: de heer Cuylaerts Wim en de heer Cuylaerts Ruben
 • Onderwerp: het bouwen van een half open eengezinswoning met garage en tuinberging
 • Periode van inzage: van 15 mei 2023 tot en met 13 juni 2023.

Bekendmaking openbaar onderzoek Nijverheidsweg 5

 • Dossiernummer: OMV-2022-093
 • Aanvrager: de heer Joris Mertens en Joris Mertens namens K.R.B. NV
 • Onderwerp: het verder exploiteren na verandering recyclagebedrijf
 • Periode van inzage: van 22 mei 2023 tot en met 20 juni 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Otterdaelstraat 47

 • Dossiernummer: OMV-2023-041
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Sterkens Wout en Vereecken Ellen
 • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het verharden van de oprit
 • Periode van inzage:  van 3 juni 2023 tot en met 2 juli 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Otterdaelstraat ZN

 • Dossiernummer:  OMV-2023-040
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Sterkens Vital en Van Herck Ilse
 • Onderwerp: het wijzigen van de functie van stal naar loods voor landbouwdoeleinden, het aanleggen van een wadi, het creëren van een gevelopening, het verwijderen van een deel van de beton- en klinkerverharding en het regulariseren van bestaande verhardingen.
 • Periode van inzage: van 15 juni 2023 tot en met 14 juli 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Sint-Jozef ZN

 • Dossiernummer: OMV-VK-617  
 • Aanvrager: BEHEER QUIRIJNEN NV
 • Onderwerp: het verkavelen van gronden in 3 loten voor gesloten bebouwing
 • Periode van inzage: van 17 juni 2023 tot en met 16 juli 2023

Bekendmaking openbaar onderzoek Vinkenpad 9

 • Dossiernummer: OMV-VK-618
 • Aanvrager: Maria Ribbens
 • Onderwerp: het afsplitsen van een perceel voor halfopen bebouwing, het vellen van 2 hoogstammige bomen en het verwijderen van verhardingen
 • Periode van inzage: van 19 juni 2023 tot en met 18 juli 2023

 

Bekendmakingen van beslissingen

Bekendmaking aktename Sterstraat 5B

 • Dossiernummer: OMV-2023-039
 • Aanvrager: de heer Tim Van den Broeck
 • Onderwerp: bronbemaling bouwkundige werken
 • Periode van inzage: van 17 mei 2023 tot en met 15 juni 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Vonderstraat 16

 • Dossiernummer: OMV-2022-180
 • Aanvrager: de heer en mevrouw Michiel en Sofie Lens - Schelles
 • Onderwerp: het slopen van een tuinberging, het verwijderen van een deel van de verharding en het uitbreiden van de bestaande half open eengezinswoning
 • Periode van inzage: van 17 mei 2023 tot en met 15 juni 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Kleine Gammel 35

 • Dossiernummer: OMV-2023-007
 • Aanvrager: Annita Van Dijck
 • Onderwerp: de functiewijziging van een landbouwwoning en stallen naar zonevreemde woning met woningbijgebouwen
 • Periode van inzage: van 24 mei 2023 tot en met 22 juni 2023

Bekendmaking weigering Boshoevenweg 14

 • Dossiernummer: OMV-2023-020
 • Aanvrager: Dieter Nooyens
 • Onderwerp: het aanleggen van verhardingen i.f.v. oprit, terras en parkeerplaats in de voortuin
 • Periode van inzage: van 31 mei 2023 tot en met 29 juni 2023

Bekendmaking omgevingsvergunning Nijverheidsweg 2A/0001

 • Dossiernummer: OMV-2022-184
 • Aanvrager: Immo Darwin
 • Onderwerp: het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw en het aanleggen van een wadi, parking en betonverharding
 • Periode van inzage: van 31 mei 2023 tot en met 29 juni 2023

 

Overige bekendmakingen

Bekendmaking beslissing Vlaamse regering PAS

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

De Progammatische Aanpak Stikstof en de bijhorende verklaring over de milieueffectenrapportage is ter inzage beschikbaar op de volgende plaatsen:

---------------------------------------------------------------

Natuurbeheerplan Natuurgebied De Volharding

Voor natuurgebied de Volharding, op grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel en Brecht werd door het Agentschap voor Natuur en Bos een natuurbeheerplan opgemaakt. Hier kun je het dossier digitaal inkijken.

Gedurende de periode van 25 mei tot en met 24 juni 2023 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:

 • Via e-mail: aves.ant.anb@vlaanderen.be
 • Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen, Vergunningen, Erkenning en Subsidies (AVES), t.a.v. Tim Audenaert, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen.

---------------------------------------------------------------

Op het portaal inspraak.omgeving.vlaanderen.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie over lopende inspraakperiodes terug. Het gaat over:  

 • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op jouw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Op het portaal kun je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.