Print

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project. Met een vergunningsplichtig project bedoelen we projecten onderworpen aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten).

Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, een grond wil splitsen in meerdere loten of een bedrijf tot klasse 2 wil exploiteren is de algemene regel dat je omgevingsvergunning aanvraagt. Je hebt dus o.a. een vergunning nodig als je gaat: 

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • verkavelen van gronden
 • exploiteren van een bedrijf tot klasse 2

Voorwaarden

Op de website van Omgeving Vlaanderen kun je nagaan of je een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, neem je best altijd vooraf contact opnemen met de gemeente. Meer informatie hierover is terug te vinden in het vrijstellingsbesluit.

Procedures

Het Decreet en het Besluit stroomlijnen de procedures tot twee procedures: de gewone procedure en de vereenvoudigde procedure. Bij de vereenvoudigde procedure is de aanvraag nooit onderworpen aan een openbaar onderzoek. Bij de gewone procedure is de aanvraag bij de behandeling in eerste aanleg altijd onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning kun je online aanvragen via het Omgevingsloket Vlaanderen.

Als je samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor jou opmaken. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect mogen sinds 23 februari 2017 enkel nog digitaal worden ingediend.

Ontvankelijkheid: 30 kalenderdagen

Het schepencollege of de gemeentelijk omgevingsambtenaar onderzoekt of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Het resultaat van het onderzoek wordt met een beveiligde zending aan de aanvrager meegedeeld binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag na de indiening van de aanvraag

Voor digitale dossiers met architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘Normen voor digitale aanvragen voor een omgevingsvergunning met architect’. Dit normenboek gebruik je als professional bij de dossiersamenstelling. Er staat duidelijk opgelijst in welke formaten en hoe de plannen en foto’s moeten opgemaakt worden om ze correct digitaal te kunnen opladen in het loket voor omgevingsvergunningen. 

Voor digitale dossiers zonder architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘Normen digitale aanvragen voor een omgevingsvergunningboek zonder architect’. Dit normenboek is bedoeld voor burgers die hun aanvraag willen samenstellen ZONDER de hulp van een architect. In dit normenboek staat meer informatie over de formaten van de plannen en foto's die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor omgevingsvergunningen.

Voor digitale dossiers infrastructuurwerken en technische werken maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘Normenboek OMV digitale aanvragen voor infrastructuurwerken met overzichtsdiagram’. In dit normenboek vind je meer informatie over de formaten van de plannen en foto’s die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor omgevingsvergunningen. Dit normenboek gaat specifiek over infrastructuurwerken en technische werken.

Voor analoge aanvragen zonder architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘Normenboek OMV analoge aanvragen zonder architect met overzichtsdiagram’. Dit normenboek is bedoeld voor burgers die hun aanvraag analoog willen samenstellen zonder de hulp van een architect.

Voor digitale meldingen van stedenbouwkundige handelingen met en zonder architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van ‘Normenboek digitale meldingen stedenbouwkundige handelingen met en zonder architect’. Dit normenboek kan gebruikt worden om digitaal een melding in te dienen, zowel voor stedenbouwkundige handelingen met architect als stedenbouwkundige handelingen zonder architect.

Voor analoge meldingen van stedenbouwkundige handelingen zonder architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van ‘Normenboek OMV analoge meldingen stedenbouwkundige handelingen zonder architect’. Dit normenboek kan gebruikt worden om analoog een melding in te dienen voor stedenbouwkundige handelingen zonder architect.

Voor digitale omgevingsvergunningsaanvragen voor het verkavelen van gronden maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘Normenboek OMV digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden’.  Dit normenboek gebruik je als je digitaal een vergunning wil aanvragen voor het verkavelen van gronden in het loket voor omgevingsvergunningen.

Openbaar onderzoek: 30 kalenderdagen

In bepaalde gevallen is een openbaar onderzoek noodzakelijk zodat omwonenden opmerkingen kunnen geven over het ingediende ontwerp. In het geval van een vereenvoudigde procedure wordt er geen openbaar onderzoek georganiseerd.

De gemeente organiseert, in geval van de gewone procedure, het openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Het openbaar onderzoek moet starten binnen een periode van 10 dagen na de dag na de ontvankelijk- en volledigverklaring.

Let op, als de aanvraag overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan een betrokkene alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek
 2. het beroep is ingegeven door:
  1. een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
  2. een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 3. het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Meer informatie hierover is terug te vinden in het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Adviesverlening: 30 kalenderdagen

Het college van burgemeester en schepenen of de omgevingsambtenaar vraagt de adviezen aan de adviesinstanties uiterlijk op de vervaldag van de termijn van ontvankelijk- en volledigverklaring (30 dagen na indiening van de aanvraag) aan. De adviesinstanties hebben een adviestermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de adviesvraag. Indien geen advies wordt uitgebracht binnen de gestelde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

In deze fase kunnen verschillende instanties (bijvoorbeeld Pidpa, de beheerder van de gewestwegen, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, …) advies geven omtrent de aanvraag. Deze adviezen worden door de gemeente gebundeld en gebruikt als achtergrond bij het opmaken van haar eigen advies.
Het college van burgemeester en schepenen zal jouw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...)

Beslissing: 60 kalenderdagen

Het college van burgemeester en schepenen beschikt bij een vereenvoudigde procedure over een beslissingstermijn van 60 dagen. Bij de gewone procedure beschikt het college van burgemeester en schepenen over een termijn van 105 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigverklaring of bij gebrek aan de beslissing over de ontvankelijkheid de dertigste dag na de indiening van de aanvraag. Indien het college geen beslissing neemt binnen de hiervoor vermelde termijn, wordt de omgevingsvergunning geacht te zijn geweigerd.

Bekendmaking beslissing i.f.v. een eventueel beroep: 35 kalenderdagen

Tijdens de laatste fase plakt de vergunningsaanvrager, in geval de vergunning werd verleend, gedurende 30 dagen een affiche aan met een samenvattende vanaf uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de beslissing op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. 

Start van de werken

Als je niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag je beginnen met de werken. Je brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken.

Na aflevering van de vergunning moet je binnen twee jaar met de werken starten. De vergunning vervalt als:

 • je niet binnen 2 jaar met de werken begint
 • de constructie binnen 3 jaar niet winddicht is
 • de werken 2 jaar lang onderbroken worden.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding bij je gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...