Print

Woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek

Met het woonomgevingsplan met bijhorend richtlijnenboek heeft de gemeente Rijkevorsel een primeur voor de provincie Antwerpen in handen. Het woonomgevingsplan met richtlijnenboek voorziet sinds 2016 in een verfijning van de woonbestemmingen volgens het gewestplan. Rijkevorsel wenst met het plan een duurzaam woonbeleid te voeren dat anticipeert op de huidige en toekomstige uitdagingen zoals:

  • het nastreven van woonkwaliteit bij woon- en projectontwikkelingen.
  • het creëren van een betaalbaar woningaanbod.
  • het inspelen op de komende vergrijzingsgolf, woonzorg en de wens om levenslang te wonen in eigen buurt.
  • een bijdrage te leveren aan een lage CO2-uitstoot en energieverbruik van woningen zoals vooropgesteld in het streekproject Kempen2030.

De burger aan het loket wordt bovendien sneller en gerichter geholpen bij vragen over hun huidige of toekomstige woning. Omdat wonen in de rand van de kern niet hetzelfde is als wonen aan het dorpsplein, is Rijkevorsel in het plan opgedeeld in verschillende woonomgevingen met specifieke richtlijnen. Kandidaat-bouwers zullen voortaan op maat van de woonomgeving waartoe hun perceel of woning behoort, de juiste informatie bekomen.

Het woonomgevingsplan met bijhorend richtlijnenboek werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31 augustus 2016.

Onderzoek draagkracht woonkernen Rijkevorsel

Het woonomgevingsplan is een zeer waardevol instrument voor de dienst omgeving, in het bijzonder voor de behandeling van de vergunningsaanvragen voor het bouwen of verbouwen van gezinswoningen.

De laatste jaren ontvangt de dienst omgeving meer en meer projectvoorstellen voor omvangrijke woonprojecten zoals bijvoorbeeld appartementsgebouwen of grote woonrealisaties met binnengebieden. Deze projecten zoeken dikwijls de grenzen van de maximale invulling op en betekenen slechts zelden een uitgesproken meerwaarde voor de omwonenden of de buurt.

Het lokaal bestuur vreest dat een toename van dergelijke woonontwikkelingen zal leiden tot een overschrijding van de draagkracht van de gemeente. Om te voorkomen dat onze gemeente haar dorpse karakter en uitstraling kwijtraakt, willen we dat nieuwe ontwikkelingen gebeuren op maat van Rijkevorsel en met respect voor de eigenheid van het dorp.

Het lokaal bestuur heeft daarom door IOK een studie over de draagkracht van de woonkernen in Rijkevorsel laten opmaken. De resultaten van deze studie maken duidelijk aan welke voorwaarden nieuwe (grotere) woonontwikkelingen moeten voldoen, en welke meerwaarde voor de omwonenden of de buurt gerealiseerd moet worden (publiek groen, nieuwe trage verbindingen, aanpasbaarheid van de woningen, ...) 

De resultaten zullen geïntegreerd worden in het nieuwe RUP en de bijhorende verordening. Deze zijn momenteel allebei in opmaak.

Het onderzoek draagkracht woonkernen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2022. De studie kun je hieronder in pdf-formaat downloaden en bekijken.