Print

Bestrijding ratten

Bruine ratten

Bruine ratten kunnen via hun uitwerpselen voedsel bevuilen en ziektekiemen overbrengen. Ze kunnen ook vraat- en knaagschade veroorzaken aan hout, PVC-buizen, elektrische leidingen, isolatie, voeding, veevoeders en landbouwgewassen. Ze veroorzaken schade aan landbouwgewassen, aan oevers en dijken van waterlopen. Een volwassen vrouwtje krijgt jaarlijks wel 60 jongen ... Je kan ratten dus best vermijden.

Iedereen die verantwoordelijk is voor een terrein, grond of een gebouw moet maatregelen treffen om ratten vermijden en/of bestrijden. Dat kan door te vermijden dat ze voedsel, water en onderdak vinden.

Enkele tips om ratten te vermijden

  • Ruim regelmatig op.
  • Stapel verpakte veevoerders op een palet, los van de muur.
  • Gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame materialen voor het stockeren van voeder.
  • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers.
  • Zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil.
  • Vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er geen waterplasjes achterblijven.
  • Zorg ervoor dat toegangen tot gebouwen en rioleringen worden afgesloten.
  • Strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een voerbakje en neem dit ’s avonds weg.
  • Voeder je dieren 's morgens en zorg dat er 's avonds niets overblijft.
  • Creëer minder nestgelegenheid en ruim je tuin regelmatig op.

Bestrijding

Als preventiemaatregelen niet volstaan, is bestrijding noodzakelijk. De bruine rat kan bestreden worden met vallen en klemmen, maar is door haar schuwheid erg moeilijk te vangen. Zorg voor lekkers zoals chocolade of kaas en zet de klem dwars op een plaats waar de ratten duidelijk langskomen.

Bij een grote rattenpopulatie is het gebruik van vergif de meest aangewezen bestrijdingswijze. Voor binnen gebruik je best gif in de vorm van graantjes, voor buiten zijn waterbestendige blokken beter geschikt. Dit gif leg je niet open en bloot, maar in speciale bakken of buizen, zodat het afgeschermd is. De hoeveelheid giflokaas moet goed afgemeten zijn. Het is beter om kleine hoeveelheden op verschillende plaatsen te leggen gedurende een lange periode, dan één grote hoeveelheid in één keer. Er dient verantwoord met gifstoffen te worden omgegaan te worden. Chemische bestrijdingsmiddelen zoals rattenvergif zijn gevaarlijk voor mens en milieu. De stoffen zijn immers gemaakt om te doden.

Deze producten zijn verkrijgbaar in doe-het-zelf zaken en tuincentra. De gemeente verkoopt geen verdelgingsmiddelen.

Vermoeden van een rattenplaag

Burgers en bedrijven dienen zelf in te staan voor de bestrijding van ratten. Vermoed je echter dat er een rattenplaag is, neem dan contact op met de milieudienst (03 340 00 23 - milieu@rijkevorsel.be). De gemeentelijke rattenvanger komt ter plaatse en zal de nodige maatregelen nemen.

Muskusratten

Wat is een muskusrat?

De muskusrat is een knaagdier dat tot de familie van de woelratten behoort. Het is geen inheems dier en het hoort hier eigenlijk niet thuis. Het dier is rond 1930 vanuit Amerika ingevoerd als pelsdier, ontsnapt uit verschillende kwekerijen en nu bijna over heel Europa verspreid.

Waar komt een muskusrat voor?

De muskusrat is aan water gebonden. Je vindt de muskusrat voornamelijk langs waterlopen met begroeide omgeving, ook langs maïsvelden. Het zijn zeer goede zwemmers. Ze nesten in oevers van rivieren, in dijken en in zelfgebouwde winterhutten. Ze eten vooral verse plantendelen.

Bestrijding

Door zijn graafwerkzaamheden brengt de muskusrat grote schade toe aan dijken en grachten. Door toevoer van grond (graafwerkzaamheden) op de bodem van de grachten kunnen deze ook dichtslibben. Ook is er aanzienlijke vraatschade aan landbouwgewassen (maïs, bieten ...). De wetgeving betreffende de voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, verplicht de verantwoordelijken om de muskusratten op terreinen, waterlopen en plassen te bestrijden. Het zijn de waterlopenbeheerders (gewesten, provincies en gemeenten) die de bestrijding, afhankelijk van de categorie van de waterloop, al dan niet in samenspraak organiseren. Het provinciebestuur coördineert en ondersteunt de gemeentelijke muskusrattenbestrijding. Het is verboden om muskusratten met gif te bestrijden. De rattenbestrijder gaat op zoek naar haarden van muskusratten door alle waterlopen af te speuren naar sporen. Bij, of in de buurt van, een haard plaatst hij klemmen of fuiken. Elk bestrijdingsmiddel wordt met zorg geplaatst zodat nevenvangsten worden vermeden.

Als je een muskusrat opmerkt, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de milieudienst van de gemeente (03 340 00 23 - milieu@rijkevorsel.be).