Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Wat

Het lokaal bestuur Rijkevorsel wenst in te zetten op een verbeterde woonkwaliteit. Om huurders te beschermen en de woonkwaliteitsnormen te kunnen bewaken, is sinds 1 januari 2023 het conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht. De verplichting geldt voor nieuwe verhuringen van huurwoningen van het bouwjaar 1970 of ouder. 

Wat is een conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document dat bevestigt dat een wooneenheid voldoet aan de Vlaamse minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen. Het attest kun je aanvragen bij de dienst omgeving van het lokaal bestuur. Aan de hand van een door de minister vastgelegd technisch verslag gaat een woningcontroleur van IOK (aangesteld door onze burgemeester) na of een wooneenheid conform, veilig en gezond is volgens de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Als dit zo is, wordt het attest afgeleverd.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

Een troef bij huur of verhuur  

Als verhuurder kun je met een conformiteitsattest aan je potentiële huurders tonen dat de wooneenheid voldoet aan alle gestelde eisen wat betreft sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting. Voor de verhuurder is het attest bovendien ook een troef bij eventuele latere juridische procedures. Het attest is immers hét bewijs dat de wooneenheid in orde was op het moment van het onderzoek. Een verhuurder kan daarnaast vrijwillig op eender welk moment een nieuw conformiteitsonderzoek aanvragen. Vergelijk het met het keuringsbewijs voor een voertuig. Voor de huurder staat het attest zo garant voor een kwaliteitsvolle wooneenheid. 

Levenskwaliteit

Met de invoering van het verplicht conformiteitsattest stimuleren we eigenaars van een huurwoning om hun eigendom te verbeteren op vlak van woningkwaliteit. We belonen op die manier verhuurders die investeren in woningkwaliteit en we verduurzamen tegelijkertijd het patrimonium in Vlaanderen. Zo gaat er op de lange termijn ook minder energie verloren.

Als lokaal bestuur is het onze kerntaak om te investeren in de levenskwaliteit van onze inwoners. Met het verplicht conformiteitsattest zetten we daar volop op in. Een goede levenskwaliteit begint bij een goede woningkwaliteit.

Voorwaarden

Het attest blijft in de meeste gevallen tien jaar geldig en geeft ook aan wat het maximum toegelaten aantal inwoners is. In geval van gebreken is er natuurlijk een snellere opvolging gewenst en kan het attest  beperkt worden in tijd. Zo kunnen we als gemeente kort op de bal spelen bij wooneenheden met gebreken.

Procedure

Het conformiteitsattest kun je aanvragen via het e-loket. 

Is de woning bewoond, maar kan de bewoner geen toegang verschaffen op het moment dat de woningonderzoeker van IOK langskomt, dan is het nodig om een door de bewoner getekend volmachtformulier te bezorgen. Dit kan via het e-mailadres omgeving@rijkevorsel.be.

Bedrag

De vergoeding bedraagt € 90 voor een zelfstandige woning.

Uitzonderingen

In de meeste Vlaamse gemeenten moet u nog geen conformiteitsattest voorleggen als u een woning wilt verhuren. Maar de gemeente mag het conformiteitsattest wel verplichten via een gemeentelijk reglement. Steeds meer en meer gemeenten doen dit ook daadwerkelijk. De gemeente kan het conformiteitsattest verplicht stellen voor een bepaald deel of voor alle huurwoningen (bv. de woningen in bepaalde wijken, de stadskern, woningen ouder dan 20 jaar,…).

De gemeente kan via een gemeentelijk reglement de geldigheidsduur van het conformiteitsattest ook inkorten (bv. voor kamers, voor woningen met kleine gebreken, voor woningen met vochtproblemen,…)