Print

Publieksevenementen

Een evenement is een publiek toegankelijke manifestatie, activiteit of gebeurtenis op de openbare weg of op privaat terrein.
Dat zijn bijvoorbeeld fuiven, gemeente-, dorp- of wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, braderijen, jaarmarkten, markten, sportmanifestaties. Gebeurtenissen waar het publiek enkel wordt toegelaten op basis van een persoonlijke uitnodiging, worden niet beschouwd als een evenement.

Voorwaarden

  • het evenement minstens 3 maanden vooraf aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Dit vragen we omdat we voor bepaalde zaken adviezen moeten inwinnen bij externe diensten (politie, brandweer, ...). 
  • ​de aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier, te vinden onderaan deze pagina of af te halen bij het evenementenloket.
  • de gemeentebelasting op openbare danspartijen te vereffenen bij de financiële dienst.
  • het afsluiten van straten of een algemeen parkeerverbod te vermelden indien vereist bij het evenement.
  • algemene toelatingsvoorwaarden na te leven, te vinden onderaan deze pagina of af te halen bij het evenementenloket.
  • Indien de termijn van de aanvraag wordt overschreden, kan het evenement worden geweigerd.

Vrijstelling belasting

Je kan vrijstelling van gemeentebelasting op openbare bals bekomen onder volgende voorwaarden en via dit formulier:

  • de manifestatie is voor een liefdadig doel zonder winstbejag
  • je bent een vereniging die bij de erkende Rijkevorselse adviesraden is aangesloten

Lokalenverhuur

Wens je voor jouw publiek evenement een gemeentelijke zaal of locatie te huren dan kan je op deze pagina terecht voor meer info.

Materialen

Wens je voor jouw publiek evenement materiaal te ontlenen, gelieve de richtlijnen te volgen.
Principieel kan geen materiële medewerking worden verleend aan privé-initiatieven, commerciële initiatieven of activiteiten van bedrijven.

Evenementencontainer

Wens je voor jouw publiek evenement een evenementencontainer aan te vragen, vraag deze dan aan via het e-loket.

Publiciteit voor je evenement

Je kan je evenement ook laten opnemen in de activiteitenkalender van de gemeente Uit in Rijkevorsel. Gratis reclame is altijd meegenomen. Het enige wat je hiervoor moet doen is je evenement melden