Print

Belasting op bedrijfsruimten

Een aangifte voor de belasting op bedrijfsruimten wordt gestuurd naar alle zelfstandigen en ondernemingen, waarvan de maatschappelijke zetel en/of vestiging(en) zich op Rijkevorsels grondgebied bevindt en die volgens de Kruispuntenbank voor Ondernemingen nog actief zijn.

Indien de zaak om één of andere reden niet meer bestaat, verhuisd is of andere, gelieve dan volgende stappen te ondernemen:

  • Voeg de nodige bewijsstukken bij de aangifte zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij het opmaken van het belastingskohier.
  • Geef via het ondernemingsloket de noodzakelijke gegevens door zodat de status van de zaak wordt aangepast in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen (KBO). Op deze manier worden geen aangiftes meer verzonden op basis van de gegevens van de KBO.
  • Bij het beëindigen van een zelfstandige activiteit of onderneming, dan wel bij een verhuis naar een andere gemeente, is het belangrijk dat je ook het lokaal bestuur hiervan op de hoogte brengt. Dit kan online via www.rijkevorsel.be/stopzettingzaak of www.rijkevorsel.be/wijzigingzaak. Dit kan ook per brief of via financien@rijkevorsel.be.

Indien er meerdere vestigingen zijn in de gemeente, dient per vestiging het adres en de categorie aangeduid te worden. Een maatschappelijke inschrijving geldt eveneens als vestiging. Bezorg de bijgevoegde aangifte ingevuld aan het lokaal bestuur.

Klik hier om jouw aangifte belasting op bedrijfsrumten online in te dienen.

 

Artikel 4 van het belastingreglement op bedrijfsruimten

Elk bedrijf dat:

  1. voor het eerst of opnieuw de hoedanigheid van belastingplichtige aanneemt of die de hoedanigheid van belastingplichtige volledig en definitief stopzet;
  2. op het grondgebied van de gemeente één of meerdere nieuwe/bijkomende vestigingen zal gebruiken of tot gebruik voorbehouden en/of die één of meerdere vestigingen sluit;
  3. zijn/haar naam, rechtsvorm, briefwisselings- en/of vestigingsadres(sen) op het grondgebied van de gemeente wijzigt of die voor een bepaalde vestiging een wijziging van de belastbare oppervlakte kent;

moet binnen de maand, uit eigen beweging, het lokaal bestuur hiervan schriftelijk in kennis stellen. Een dergelijke kennisgeving dient te worden gedag- en genaamtekend. Indien de hoedanigheid van belastingplichtige volledig en definitief wordt stopgezet en/of indien één of meerdere vestigingen worden gesloten en/of indien de belastbare oppervlakte wijzigt, is het vereist dat het bedrijf spontaan de nodige bewijzen hieromtrent bij de kennisgeving voegt.