Print

Deontologische code lokaal bestuur

Het decreet lokaal bestuur bevat een aantal bepalingen inzake de deontologische rechten en plichten van de personeelsleden en mandatarissen van het lokaal bestuur. Er werd onder meer decretaal bepaald dat de raad een deontologische code vaststelt voor het personeel en voor de mandatarissen, dewelke de vermelde decretale bepalingen concretiseert en bijkomende deontologische rechten en verplichtingen kan opnemen.
Het personeel en de mandatarissen kennen de waarden die het bestuur vooropstelt en draagt deze ook uit. Desondanks is het in deontologisch gevoelige situaties niet overbodig dat er meer formele richtlijnen voorhanden zijn. De deontologische code voor het personeel en de deontologische code voor mandatarissen beoogt hieraan tegemoet te komen.

Het begrip deontologie omvat de plichten, alsook de rechten, waaraan een personeelslid / mandataris zich moet houden bij de uitoefening van zijn of haar beroep / ambt. De deontologische code is een geheel van richtlijnen om het ethische en professionele gedrag te stimuleren en zo bij te dragen tot de goede werking van het bestuur.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals bijvoorbeeld het zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het onpartijdigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, vormen dan ook een basis voor deze deontologische code.

De deontologische code voor het personeel en voor mandatarissen van het lokaal bestuur werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op maandag 27 maart 2017: