Print

Leefloon

Sinds oktober 2002 werd een nieuwe wet ingevoerd betreffende 'het recht op maatschappelijke integratie', die de vroegere 'wet op het bestaansminimum' verving. 

Indien je over geen inkomsten kunt beschikken en voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, dan heb je vermoedelijk recht op een leefloon. Dit leefloon bestaat ofwel  uit een tewerkstelling, ofwel uit een leefloon gekoppeld aan een geïndividualiseerd project, ofwel uit enkel een leefloon.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een leefloon

  • de nationaliteit: je bent Belg, staatloos, erkende vluchteling of als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • de leeftijd: je bent minstens 18 jaar, of jonger dan 18 jaar maar dan wel ontvoogd door het huwelijk, of zwanger of je hebt kinderen ten laste.
  • de verblijfplaats: je verblijft gewoonlijk en bestendig op een legale manier in België.
  • het inkomen: je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon, en je bent op het ogenblik van de aanvraag niet in de mogelijkheid om eigen inkomsten te verwerven.  Ook het inkomen van je huisgenoten kan of moet soms mee in aanmerking genomen worden.
  • werkbereidheid: je bent bereid te werken, tenzij je gezondheid of bijzondere redenen dit niet toelaten.
  • rechten laten gelden: je moet eerst je rechten laten gelden op uitkeringen die je mogelijk kan genieten. Het leefloon is immers het allerlaatste vangnet.
  • voor jongeren onder de 25 jaar: je ondertekent een contract om mee te werken aan een op maat ontwikkeld project voor maatschappelijke integratie.

Of je al dan niet recht hebt op een leefloon, zal blijken uit een sociaal onderzoek dat uitgevoerd wordt door een maatschappelijk assistent. Het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW, of in uitzonderlijke gevallen de Raad voor maatschappelijk Welzijn, zal op basis van dit onderzoek beslissen of je al dan niet recht hebt op dit leefloon. Indien je dit wenst, mag je jouw toestand persoonlijk komen toelichten op deze bijeenkomst.

Mocht je niet akkoord gaan met de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn, dan kaun je hiertegen beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank te Turnhout.

Huidige bedragen van het leefloon (1 september 2017)

Categorie 1: samenwonenden € 595,13 per maand
Categorie 2: alleenstaanden € 892,70 per maand
Categorie 3: personen met gezinslast € 1 190,27 per maand

Door deze verhoging van het leefloon is het mogelijk dat personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen als persoon met een beperking van de FOD Sociale Zekerheid, of mensen die een beroepsinschakelingsuitkering ontvangen van de RVA, momenteel een lager inkomen hebben dan dit leefloon. Zij kunnen zich uiteraard ook wenden tot de sociale dienst van het OCMW om een eventueel recht te laten onderzoeken.

Jongeren

De wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie heeft bijzondere aandacht voor jongeren die nog geen 25 jaar oud zijn. Met deze wet wil men trachten aan de jongere verschillende mogelijkheden aan te bieden om zijn/haar kwaliteiten te ontwikkelen zodat men zijn eigen leven vorm kan geven en men een inkomen kan verwerven door een betaalde job.

Indien de jongere nog niet klaar is om direct te beginnen werken, zal het OCMW een professioneel project uitwerken waarin stap voor stap zal opgenomen worden hoe je een aangepaste job kan vinden. Ook als de jongere nog studeert kan er een studieproject opgestart worden om er over te waken dat je op het einde van het schooljaar de beste slaagkansen hebt.