Print

Rijkevorsel onderneemt duurzame initiatieven

Nieuwsbericht 31 maart 2023

In het kader van Kempen2030 en het Lokaal Energie- en Klimaatpact ijveren we om van Rijkevorsel een klimaatvriendelijke gemeente te maken. Om dit te bereiken wil het lokaal bestuur samen met de inwoners Rijkevorsel klimaatbestendig (her)inrichten.

Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Het Agentschap Digitaal Vlaanderen schat dat sinds 2018 gemiddeld 15,4 % van de totale oppervlakte van het Vlaamse Gewest verhard is. Hiermee is Vlaanderen één van de meest verharde gebieden van Europa. Gelukkig daalt de verharding sindsdien lichtjes. Ook in Rijkevorsel is 12,2 % van de oppervlakte verhard en dit heeft gevolgen voor onze omgeving. De combinatie van een hoge verhardingsgraad en een steeds veranderend klimaat zorgt voor meer hittestress en wateroverlast omdat de verharding niet snel afkoelt en geen water doorlaat.

Met het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen willen we samen met de inwoners de handen in elkaar slaan om van Rijkevorsel een nog groenere, gezelligere plek te maken. Het lokaal bestuur zal hiervoor enkele onthardingsprojecten op het openbaar domein uitvoeren. Momenteel onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we de rotonde in het centrum maximaal kunnen ontharden met behoud van de veiligheid voor voetgangers.

Project Tuinstraten

Tegelijkertijd gaan we via een project van IOK, en in overleg met de inwoners, na welke straten we kunnen transformeren tot tuinstraten. Tuinstraten zijn straten waar buren samen aan de slag gaan om hun straat te vergroenen en te verblauwen. Denk maar aan het aanleggen van geveltuinen, ontharden van voortuinen, opfleuren van plantvakken, aanplanten van bomen, plaatsen van regenwatertonnen, … De geselecteerde straten krijgen begeleiding en ondersteuning van het lokaal bestuur, IOK en Commons Lab. Om inwoners te stimuleren om te ontharden, is er bovendien een subsidiereglement in opmaak. Met dit reglement willen we burgers aansporen om ook op privédomein onnodige tegels in de voortuin te wippen.

Reglement voor bronbemalingen

Sinds enkele jaren kampt Vlaanderen met periodes van erge droogte, waarbij de overheid maatregelen moet opleggen om overmatig gebruik van leidingwater en het oppompen van water uit waterlopen tegen te gaan.

In dit kader merken we dat op sommige bouwwerven wekenlang, soms zelfs maandenlang, grondwater wordt opgepompt door middel van tijdelijke bronbemalingen, om het vervolgens zomaar in de riolering of -  in het beste geval een gracht of waterloop - te lozen. In tijden van droogte waar aan iedereen gevraagd wordt om spaarzaam om te springen met water is dit een aanzienlijke bron van waterverspilling.

De gemeenteraad heeft op maandag 27 maart 2023 een reglement over bronbemalingen goedgekeurd. Met dit reglement willen we dergelijke bronnen van waterverspilling tijdens droogteperiodes vermijden.