Print

Rijkevorsel, een gezonde én een warme gemeente!

Nieuwsbericht 21 augustus 2019

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel engageert zich om werk te maken van een stevig beleid rond gezondheid. Hiervoor ondertekende de burgemeester op 20 augustus 2019 het gezondheidscharter van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Kempen. Gezondheid gaat niet alleen over lichamelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid is minstens even belangrijk. Daarom neemt Rijkevorsel samen met 41 andere steden en gemeenten ook deel aan het project Warme Steden en Gemeenten.

Rijkevorsel, een gezonde gemeente

Gezondheid wordt alsmaar belangrijker in ons dagelijkse leven. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, ... Mensen maken bewuste keuzes om gezonder te gaan leven en zijn bekommerd om hun leefomgeving.

Het lokaal bestuur wil meer werk maken van gezondheid en wil dat de burger zich goed voelt in z’n vel. Om deze woorden kracht bij te zetten ondertekende de burgemeester op 20 augustus het gezondheidscharter. Met dit charter engageert het lokaal bestuur van Rijkevorsel zich om, in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Kempen, gezondheidspromotie en ziektepreventie op te nemen in de meerjarenplanning.

Het doel is een beleid te ontwikkelen dat iedereen kansen biedt om gezond te leven in een gezonde omgeving. Dit kan o.a. door meer bekendheid te geven aan bestaande gezondheidsinitiatieven rond borstkankerscreening, drugs- en alcoholpreventie, valpreventie en door nieuwe initiatieven te lanceren rond geestelijke gezondheid, gezonde voeding, gezond bewegen.

Om dit doel te bereiken zal het lokaal bestuur de hulp inroepen van de zorgverstrekkers, scholen, verenigingen, ... Maar we starten bij de burger zelf.

Gezondheidsenquête

In samenwerking met LOGO Kempen en Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, wordt de volgende maanden een gezondheidsenquête georganiseerd. Het doel van deze enquête is om de gezondheid van onze inwoners te evalueren en om de voornaamste gezondheidsproblemen en leefgewoonten te leren kennen.

Fruit op het werk

De actie ‘fruit op het werk’ is de eerste actie die kadert binnen het gezondheidscharter. Onder het motto ‘een gezonde geest kan alleen in een gezond lichaam’ trakteert het lokaal bestuur de werknemers tweewekelijks op vers seizoensgebonden fruit.

Rijkevorsel, een warme gemeente

Eén op vijf jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen … een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook  vertaalt in het hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen! Dat is ook de motivatie van het lokaal bestuur van Rijkevorsel, die samen met 41 andere steden en gemeenten instapt in het project Warme Steden en Gemeenten. Rijkevorsel draagt zo een steentje bij aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Rijkevorsel verenigt alle organisaties die werken naar kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Zo worden de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed.

Het einddoel? Een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten. 

Daarbij zal Rijkevorsel zich baseren op acht pijlers om veerkracht te versterken:

  1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
  2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
  3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
  4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
  5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
  6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
  7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
  8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Hierbij worden ze begeleid door Logo Kempen, ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven,  de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.

Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel. Meer info: www.warmewilliam.be.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.