Print

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied via Rijkevorsel?

Update 20 mei 2021

Vervolgtraject opmaak GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld. Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en actoren.

Dit najaar leidt dat tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het verdere onderzoek. Bewoners, getroffen door één van de tracés zullen dan verwittigd worden. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

 

-------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 3 maart 2021 --> laatst bijgewerkt op 30 maart 2021

De Vlaamse Regering is samen met de Antwerpse haven een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) aan het opstellen. Dat plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Het noordelijk tracé loopt voor een stuk over het grondgebied van Rijkevorsel.

Het GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied.

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorgestelde noordelijke tracé en zal bezwaar indienen bij de dienst omgeving Vlaanderen. Het college spoort inwoners aan om eveneens een bezwaar in te dienen indien zij niet akkoord zijn met de startnota van het GRUP.

Wat is een leidingstraat en welke impact heeft deze?

Een leidingstraat is een zone van zo'n 45 meter breed waarin pijpleidingen vanaf Antwerpen naar het Ruhrgebied gebundeld kunnen worden aangelegd. Ze vormen een belangrijk transportmiddel voor de aan- en afvoer van vloeistoffen of gassen over een lange afstand.

Het GRUP legt een ‘overdruk’ op de huidige bestemming van de gronden. Waar mogelijk blijft de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond behouden. Niet toegelaten boven de leidingstraat zijn bebouwing, bomen of diepwortelende struiken.

Het gaat hier om drie mogelijke tracés voor een leidingstraat. Een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het noordelijk tracé loopt voor een stuk over het grondgebied van Rijkevorsel.

Klik op de afbeelding om ze in een groter formaat te bekijken.

Hoe kan ik reageren op de startnota?

Tot en met vrijdag 30 april 2021 loopt er een publieke raadpleging van de startnota.

Heb jij opmerkingen of ben je het niet eens met het plan van de startnota, laat het weten:

Het plan inkijken kan bij de dienst Omgeving. Door de coronamaatregelen kan dit alleen op afspraak. Een afspraak kun je maken via www.rijkevorsel.be/afspraak (Omgeving / inkijken openbaar onderzoek).

Voorbeeldtekst om te versturen naar Omgeving Vlaanderen 

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorgestelde noordelijke tracé en zal bezwaar indienen bij de dienst omgeving Vlaanderen.

Wil jij ook een bezwaar indienen? Dan kun je onderstaande tekst overnemen en eventueel aanvullen met jouw opmerkingen en bezwaren.

Met onderhavig schrijven wens ik officieel bezwaar in te dienen tegen het noordelijke tracé van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Het noordelijke tracé loopt o.a. door de gemeente Rijkevorsel. In vergelijking met de andere tracés doorkruist het noordelijke tracé veel meer agrarisch en landbouwgebied. Er wordt veel open ruimte doorkruist, wat ingaat tegen de huidige beleidsvisies voor het behouden en vrijwaren van de open ruimtegebieden. Bovendien worden door het tracé verschillende woningen getroffen.

Ik meen dat er, in functie van de economische doeleinden die nagestreefd worden door middel van dit GRUP, andere pistes bewandeld moeten worden dan deze die momenteel vooropgesteld worden. Ik verzet mij dan ook uitdrukkelijk tegen de verdere uitwerking van het GRUP, en meer bepaald het noordelijke tracé.

 

Infomomenten

Er wordt een publiek participatiemoment in de vorm van een webinar georganiseerd telkens van 19 tot 21 uur op:

  • donderdag 25 maart 2021
  • dinsdag 30 maart 2021
  • dinsdag 6 april 2021
  • donderdag 8 april 2021
  • dinsdag 13 april 2021
  • donderdag 15 april 2021
  • dinsdag 20 april 2021
  • donderdag 22 april 2021

De startnota wordt dan toegelicht en je kan vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Inschrijven is verplicht en kan via het nummer 02 553 38 00 of via deze link.

Meer info

Website Omgeving Vlaanderen

Flyer Opmaak GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) (pdf)