Print

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied via Rijkevorsel?

Update 25 januari 2023

Beslissing Vlaamse Regering 20 januari 2023: stopzetting GRUP

De Vlaamse Regering besliste op 20 januari 2023 het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr stop te zetten. Het project zal grondig bijgestuurd worden om onteigeningen te voorkomen, natuurschade zoveel mogelijk te vermijden en de leidingstraat in te schakelen in de klimaat- en energietransitie. Aan de industrie wordt een uitgesproken engagement gevraagd vooraleer een nieuwe startnota aan de regering kan worden voorgelegd.

Convenant met de industriële partners

De Vlaamse Regering vraagt een sterk engagement van de bedrijven en zal een convenant afsluiten. Daarin concretiseren de industriële partners formeel hun intenties en timing voor het gebruik van de leidingstraat en voor het beheer, de financiering en het nodige flankerend beleid. De Vlaamse regering zal pas overgaan tot een doorstart in dit proces wanneer deze convenant afgesloten is.

Tracés herbekijken

Wanneer het proces wordt hernomen, zullen de tracés geoptimaliseerd worden zodat geen woningen of gebouwen worden getroffen en de impact op natuur zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit zal gebeuren in overleg met de betrokken lokale besturen en middenveldactoren.

Meer informatie

In afwachting van de doorstart is de webpagina stopgezet. Je vindt hier de beslissing van de Vlaamse Regering.
 

-------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 3 maart 2021 

De Vlaamse Regering is samen met de Antwerpse haven een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) aan het opstellen. Dat plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Het noordelijk tracé loopt voor een stuk over het grondgebied van Rijkevorsel.

Het GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied.

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorgestelde noordelijke tracé en zal bezwaar indienen bij de dienst omgeving Vlaanderen. Het college spoort inwoners aan om eveneens een bezwaar in te dienen indien zij niet akkoord zijn met de startnota van het GRUP.

Wat is een leidingstraat en welke impact heeft deze?

Een leidingstraat is een zone van zo'n 45 meter breed waarin pijpleidingen vanaf Antwerpen naar het Ruhrgebied gebundeld kunnen worden aangelegd. Ze vormen een belangrijk transportmiddel voor de aan- en afvoer van vloeistoffen of gassen over een lange afstand.

Het GRUP legt een ‘overdruk’ op de huidige bestemming van de gronden. Waar mogelijk blijft de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond behouden. Niet toegelaten boven de leidingstraat zijn bebouwing, bomen of diepwortelende struiken.

Het gaat hier om drie mogelijke tracés voor een leidingstraat. Een noordelijk, een zuidelijk en een gecombineerd centraal tracé. Het noordelijk tracé loopt voor een stuk over het grondgebied van Rijkevorsel.

Klik op de afbeelding om ze in een groter formaat te bekijken.

Hoe kan ik reageren op de startnota?

Tot en met vrijdag 30 april 2021 loopt er een publieke raadpleging van de startnota.

Heb jij opmerkingen of ben je het niet eens met het plan van de startnota, laat het weten:

 • online via het inspraakformulier op de website van Omgeving Vlaanderen (niet meer actief)
 • per brief naar Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
 • per brief aan het lokaal bestuur tegen ontvangstbewijs

Het plan inkijken kan bij de dienst Omgeving. Door de coronamaatregelen kan dit alleen op afspraak. Een afspraak kun je maken via www.rijkevorsel.be/afspraak (Omgeving / inkijken openbaar onderzoek).

Voorbeeldtekst om te versturen naar Omgeving Vlaanderen 

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorgestelde noordelijke tracé en zal bezwaar indienen bij de dienst omgeving Vlaanderen.

Wil jij ook een bezwaar indienen? Dan kun je onderstaande tekst overnemen en eventueel aanvullen met jouw opmerkingen en bezwaren.

Met onderhavig schrijven wens ik officieel bezwaar in te dienen tegen het noordelijke tracé van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.

Het noordelijke tracé loopt o.a. door de gemeente Rijkevorsel. In vergelijking met de andere tracés doorkruist het noordelijke tracé veel meer agrarisch en landbouwgebied. Er wordt veel open ruimte doorkruist, wat ingaat tegen de huidige beleidsvisies voor het behouden en vrijwaren van de open ruimtegebieden. Bovendien worden door het tracé verschillende woningen getroffen.

Ik meen dat er, in functie van de economische doeleinden die nagestreefd worden door middel van dit GRUP, andere pistes bewandeld moeten worden dan deze die momenteel vooropgesteld worden. Ik verzet mij dan ook uitdrukkelijk tegen de verdere uitwerking van het GRUP, en meer bepaald het noordelijke tracé.

Infomomenten

Er wordt een publiek participatiemoment in de vorm van een webinar georganiseerd telkens van 19 tot 21 uur op:

 • donderdag 25 maart 2021
 • dinsdag 30 maart 2021
 • dinsdag 6 april 2021
 • donderdag 8 april 2021
 • dinsdag 13 april 2021
 • donderdag 15 april 2021
 • dinsdag 20 april 2021
 • donderdag 22 april 2021

De startnota wordt dan toegelicht en je kan vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Inschrijven is verplicht en kan via het nummer 02 553 38 00 of via deze link (niet meer actief).

Meer info

Flyer Opmaak GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) (pdf)