Print

Zonecollege en Zoneraad HVZ Taxandria

Het zonecollege:

  • vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone
  • is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerkorpsen van de hulpverleningszone

De leden van het zonecollege worden gekozen door de zoneraad. Om tot een vlotte besluitvorming te komen is het aantal collegeleden beperkt tot vijf burgemeesters.
Het college is wel proportioneel samengesteld. Dit betekent dat in de samenstelling rekening gehouden is met de politieke proportionaliteit (zelfde verhouding van politieke partijen in het zonecollege als in de zoneraad) en met het gewicht van de verschillende gemeenten (grote gemeenten mogen de kleine gemeenten niet kunnen wegstemmen).
Het college kiest zijn voorzitter onder zijn leden. De voorzitter van de raad is dezelfde als de voorzitter van het college.
De vergadering van het zonecollege is niet openbaar. Bijgevolg worden geen notulen gepubliceerd.

De zoneraad

  • neemt in principe alle beslissingen en bepaalt de algemene visie en missie van de hulpverleningszone
  • bepaalt waar de brandweerorganisatie moet staan op lange termijn
  • is samengesteld uit de burgemeesters van de 12 gemeenten die binnen het interventiegebied van de HVZ Taxandria vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen.

De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar en besloten gedeelte. Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk.

In kader van openbaarheid van bestuur van alle overheidsorganisaties in ons land, worden hieronder de agenda (dagorde) en de notulen open zitting van de zoneraad gepubliceerd.