Print

Stedenbouwkundige vergunning

Vanaf 1 januari 2018 worden ingediende aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen behandeld volgens de procedure van de omgevingsvergunning.

Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. Je hebt dus o.a. een vergunning nodig als je gaat: 

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voorwaarden

Op de website van Omgeving Vlaanderen kun je nagaan of je een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Om zeker te zijn, neem je best altijd vooraf contact opnemen met de gemeente.

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning kun je op twee manieren aanvragen:

Als je samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor jou opmaken. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect mogen sinds 23 februari 2017 enkel nog digitaal worden ingediend.

Ontvankelijkheid: 30 kalenderdagen

Voor digitale dossiers met architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘normenboek DBA met architect met overzichtsdiagram’. Dit normenboek gebruik je als professional bij de dossiersamenstelling. Er staat duidelijk opgelijst in welke formaten en hoe de plannen en foto’s moeten opgemaakt worden om ze correct digitaal te kunnen opladen in het loket voor omgevingsvergunningen. Om duidelijker het verschil weer te geven tussen het normenboek van DBA voor digitale aanvragen met architect en dat van OMV, hebben we de gewijzigde stukken in dit normenboek in het geel gemarkeerd.

Voor digitale dossiers zonder architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘normenboek DBA zonder architect met overzichtsdiagram’. Dit normenboek is bedoeld voor burgers die hun aanvraag willen samenstellen ZONDER de hulp van een architect. In dit normenboek staat meer informatie over de formaten van de plannen en foto's die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor omgevingsvergunningen.

Voor digitale dossiers infrastructuurwerken en technische werken maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘Normenboek OMV digitale aanvragen voor infrastructuurwerken met overzichtsdiagram’. In dit normenboek vind je meer informatie over de formaten van de plannen en foto’s die nodig zijn om ze digitaal correct te kunnen opladen in het loket voor omgevingsvergunningen. Dit normenboek gaat specifiek over infrastructuurwerken en technische werken.

Voor analoge aanvragen zonder architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘Normenboek OMV analoge aanvragen zonder architect met overzichtsdiagram’. Dit normenboek is bedoeld voor burgers die hun aanvraag analoog willen samenstellen zonder de hulp van een architect.

Voor digitale meldingen van stedenbouwkundige handelingen met en zonder architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van ‘Normenboek digitale meldingen stedenbouwkundige handelingen met en zonder architect’. Dit normenboek kan gebruikt worden om digitaal een melding in te dienen, zowel voor stedenbouwkundige handelingen met architect als stedenbouwkundige handelingen zonder architect.

Voor analoge meldingen van stedenbouwkundige handelingen zonder architect maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van ‘Normenboek OMV analoge meldingen stedenbouwkundige handelingen zonder architect’. Dit normenboek kan gebruikt worden om analoog een melding in te dienen voor stedenbouwkundige handelingen zonder architect.

Voor digitale omgevingsvergunningsaanvragen voor het verkavelen van gronden maakt de gemeente Rijkevorsel gebruik van het ‘Normenboek OMV digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden’.  Dit normenboek gebruik je als je digitaal een vergunning wil aanvragen voor het verkavelen van gronden in het loket voor omgevingsvergunningen.

Openbaar onderzoek: 30 kalenderdagen

In bepaalde gevallen is een openbaar onderzoek noodzakelijk zodat omwonenden opmerkingen kunnen geven over het ingediende ontwerp.

Meer informatie hierover is terug te vinden in het uitvoeringsbesluitvan de Vlaamse Regering van 9 november 2011. Artikel 3.3. geeft aan in welke gevallen een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek.

Adviesverlening en behandeling dossier: 75 kalenderdagen

In een derde fase kunnen verschillende instanties (bijvoorbeeld Pidpa, de beheerder van de gewestwegen, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij, …) advies geven omtrent de aanvraag. Deze adviezen worden door de gemeente gebundeld en gebruikt als achtergrond bij het opmaken van haar eigen advies.
Het college van burgemeester en schepenen zal jouw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...)

Na maximum 75 kalenderdagen neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over de stedenbouwkundige aanvraag.

Bekendmaking beslissing i.f.v. een eventueel beroep: 35 kalenderdagen

Tijdens deze laatste fase moet de beslissing ter plaatse worden uitgehangen, leesbaar vanaf het openbaar domein. 

Start van de werken

Als je niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag je beginnen met de werken. Je brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken.

Na aflevering van de vergunning moet je binnen twee jaar met de werken starten. De vergunning vervalt als:

 • je niet binnen 2 jaar met de werken begint
 • de constructie binnen 3 jaar niet winddicht is
 • de werken 2 jaar lang onderbroken worden.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij je gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...