Planschadevergoeding

Wat

Wanneer jouw bebouwbare grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, na een bestemmingswijziging een onbebouwbare grond wordt, dan kun je een vergoeding krijgen voor de geleden schade.

Procedure

Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend.

Als je als eigenaar meent recht te hebben op deze vergoeding, dan dien je een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. Je doet dit uiterlijk één jaar na het ontstaan van het recht op de planschadevergoeding.

Bedrag

Kost

De planschadevergoeding bedraagt 80 % van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening