Print

Ruimtelijk structuurplan Rijkevorsel

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van de beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen of over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die een antwoord trachten te geven op cruciale vragen. Hoeveel nieuwe woningen zijn er nodig? Waar kunnen deze best gebouwd worden? Wat is waardevolle natuur en hoe kunnen we deze plekken best bewaren en versterken? Hoe vangen we de toenemende verkeersstromen op?

Een ruimtelijk structuurplan bevat altijd een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. Het informatieve deel beschrijft de huidige toestand. Het richtinggevende deel geeft de doelstellingen voor de toekomst weer. Het bindende deel bevat concrete acties om doelstellingen te realiseren.

Ruimtelijke structuurplannen bestaan op verschillende niveaus. Er is een ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV), een ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) en een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Het GRS van Rijkevorsel wordt in de toekomst herzien. Voorlopig geldt het vorige GRS nog.

Goedkeuring

Tekst

Kaarten

Kaarten informatief gedeelte

 • Kaart 1: Situering van de gemeente Rijkevorsel
 • Kaart 2: Planningscontext - hogere structuurplannen en processen
 • Kaart 3: Planningscontext - structuurplanning in de buurgemeenten
 • Kaart 4: Gewestplan Rijkevorsel en situering BPA's en RUP's
 • Kaart 5: Situering van de Habitatrichtlijn en VENgebieden
 • Kaart 6: Situering NOG-ROG gebieden en risicozones overstromingen
 • Kaart 7: Situering landschapsatlas en beschermd erfgoed
 • Kaart 8: Mobiliteitsplan en bovenlokaal fietsroutenetwerk
 • Kaart 9: Cultuur-historische evolutie van Rijkevorsel
 • Kaart 10: Bestaande ruimtelijke macro-structuur
 • Kaart 11: Synthesekaart bestaande open ruimte structuur
 • Kaart 12: Bodem - Reliëf - Water
 • Kaart 13: Biologische Waarderingskaart
 • Kaart 14: Landschapseenheden - Bakens
 • Kaart 15: Bestaande ruimtelijke woonstructuur
 • Kaart 16: Bestaande ruimtelijke-economische structuur
 • Kaart 17: Situering van de constructies in agrarische en groengebieden
 • Kaart 18: Bestaande ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur
 • Kaart 19: Overzicht van de recreatieve routes in de gemeente en hun vertrekpunten
 • Kaart 20: Bestaande verkeers- en vervoersstructuur
 • Kaart 21: Synthesekaart bestaande ruimtelijke structuur
 • Kaart 22: Situering van de inbreidings- en woonuitbreidingsgebieden
 • Kaart 23: Ruimtelijke knelpunten en bedreigingen
 • Kaart 24: Ruimtelijke kwaliteiten en potenties

Kaarten richtinggevend gedeelte

 • Kaart 25: Gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Rijkevorsel
 • Kaart 26: Gewenste open ruimte structuur
 • Kaart 27: Gewenste natuurlijke structuur
 • Kaart 28: Gewenste agrarische structuur
 • Kaart 29: Gewenste landschappelijke structuur
 • Kaart 30: Gewenste nederzettingsstructuur
 • Kaart 31: Woningbouwprogrammatie
 • Kaart 32: Gewenste toeristische-recreatieve structuur
 • Kaart 33: Gewenste verkeers- en vervoersstructuur
 • Kaart 34: Situering van de zoeklocaties voor de herlokalisatie van de terreinen van LRV-VVR en de kaarten