Print

Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Een BPA of Bijzonder Plan van Aanleg is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt over de ruimtelijke ordening. Het is een gemeentelijk bestemmingsplan dat gemaakt werd om het gewestplan te verfijnen.

In de gemeente Rijkevorsel zijn er momenteel zes BPA's van kracht:

  1. De Hees
  2. Breebos
  3. Breebos herziening
  4. De Valk
  5. Zonevreemde Recreatie (plandeel 'De Aalscholvers' en 'Zuiderdijk')
  6. La Corbeille

Meer informatie vind je in het overzicht van alle BPA's die gelegen zijn op het grondgebied van Rijkevorsel. Je vindt per BPA de plannen en, indien deze werden opgemaakt, voorschriften.

BPA De Hees (M.B 1 juni 1987)

Dit BPA werd opgemaakt voor de streek 'De Hees' teneinde de uitbreiding van de N.V. Polfruit verder mogelijk te maken, vermits de ambachtelijke zone van het gewestplan geen verdere expansie toeliet.

BPA Breebos (M.B. 27 juli 1994)

Dit BPA werd opgemaakt om een handels- en dienstenzone bij het recreatiegebied te kunnen uitbouwen.

BPA Breebos herziening (M.B. 4 mei 2009)

De herziening van BPA Breebos werd opgemaakt om bestemming te kunnen geven aan de bouwvrije bufferzone, voornamelijk om hier een vrijliggend fietspad te kunnen realiseren.

BPA De Valk (M.B. 12 januari 2006)

De opmaak van dit BPA kadert binnen een globale visie voor de sport-, jeugd- en recreatieinfrastructuur.

BPA Zonevreemde Recreatie (M.B. 11 oktober 2006)

Dit BPA bestaat uit twee plandelen, namelijk 'De Aalscholvers' en 'Zuiderdijk'. Het sectoraal BPA Zonevreemde Recreatie werd opgemaakt in functie van het globaal gemeentelijk beleid inzake lokale recreatie. Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Rijkevorsel wordt er duidelijk een beleid gekozen om de recreatieve infrastructuur te bundelen aan de dorpskernen. Sommige zonevreemde recreatie die eigen is aan haar omgeving, en in een aantal gevallen moeilijk te herlokaliseren is, wordt op de huidige bestemming behouden. Hieraan worden de nodige ontwikkelingsmogelijheden gegeven in relatie tot de omgeving waarbinnen de recreatieve structuur gelegen is.

BPA La Corbeille (M.B. 19 november 2007)

Het BPA werd opgemaakt in functie van de aflevering van een positief planologisch attest (4 augustus 2005) voor het bedrijf La Corbeille. Het BPA is in de eerste plaats gericht op het voortbestaan en de vernieuwing van het bestaande bedrijf. Tevens wordt voorzien dat bij stopzetting van dit bedrijf op deze locatie een nieuw bedrijf kan ondergebracht worden. De bedrijfsactiviteiten van dit nieuwe bedrijf dienen echter van die aard te zijn dat geen bijkomende hinder en dynamiek ontstaat naar de omgeving toe. Niet gewenst zijn transportbedrijven, kantoren, commerciële activiteiten, recreatieve activiteiten ...

Sinds het decreet op Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). Deze RUP's vertrekken altijd vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Zowel gemeenten, provincies of het Vlaams Gewest kunnen RUP's opmaken.

De bestaande BPA's blijven geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.