Print

Grondige renovatie voor gemeentehuis

Nieuwsbericht 24 mei 2022

Het gemeentehuis van Rijkevorsel, dat dateert van 1987, krijgt deze legislatuur een fikse renovatie. De renovatiewerken zijn gericht op het verduurzamen van het gebouw en het optimaliseren van de inrichting. Dit laatste moet bijdragen tot een verbeterde dienstverlening voor de inwoners van Rijkevorsel.

De start van de renovatie was oorspronkelijk voorzien in 2022, maar het project loopt vertraging op. In de loop van 2023 zou gestart kunnen worden.

Naar een duurzaam en functioneel gemeentehuis

Diensten in het gerenoveerde gemeentehuis 

De cluster beleving (vrijetijdsdiensten) blijft in de kantoren in de Leo Pleysierbibliotheek, maar alle andere administratieve diensten van het lokaal bestuur krijgen een plek in het gerenoveerde gemeentehuis. Ook de sociale dienst verhuist in de toekomst van de OCMW-campus in het Prinsenpad naar het gemeentehuis. Verder is er uiteraard ook ruimte voor de politieke activiteiten en blijft ook het Heemkundig Museum gehuisvest in de kelderverdieping van het gemeentehuis.

Inrichting en aanleg omgeving

Het gebouw zal op een logische wijze worden ingericht met oog voor polyvalent gebruik, toegangsbeheer en de noden van zowel de bezoekers als de personeelsleden en de mandatarissen. Zo zal de meeste dienstverlening plaatsvinden in gespreksruimten die gescheiden zijn van de kantoren. Op die manier wordt de privacy van de burger verzekerd en tegelijkertijd kunnen personeelsleden zich beter concentreren. Het afsprakensysteem maakt dit alles mogelijk en zal dus in de toekomst behouden blijven.

Ook de buitenzijde van het gebouw wordt aangepakt om meer transparantie naar binnen toe te creëren en om de isolatie te verbeteren. Er wordt een garage voorzien voor dienstvoertuigen en overdekte fietsenstallingen voor de bezoekers en voor het personeel. In eigen beheer gebeuren ook nog enkele werken, zoals bijvoorbeeld de omgevingsaanleg.

Duurzaamheid is een belangrijke voorwaarde bij de renovatie van het gemeentehuis. Een ruime opvatting van dit begrip moet ertoe leiden dat o.a. materiaalgebruik, energiehuishouding, circulariteit en veelzijdig ruimtegebruik bijdragen aan de doelstellingen van Kempen2030.

Start en planning van de werken

Er is een overheidsopdracht uitgeschreven voor de opmaak van het ontwerp en het uitvoeren van de werken. De procedure moest worden stopgezet en heropgestart wegens ontoereikend budget. Daardoor loopt het project vertraging op. Voorlopig blijft het uitstel beperkt tot enkele maanden, maar de huidige evoluties op de bouwmarkt leiden tot grote onzekerheid.

Volgens de planning kan het team van architect en aannemer tegen het einde van het jaar gekend zijn. In de loop van 2023 zou dan gestart kunnen worden met de werken. De renovatiewerken zullen minstens anderhalf jaar duren.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de renovatiewerken wordt het gemeentehuis volledig ontruimd. De huidige gebruikers van het gebouw zullen dus tijdelijk verhuizen naar alternatieve locaties. 

  • De dienst burgerzaken en de dienst onthaal worden gehuisvest in het administratief gebouw van de OCMW-campus.
  • Alle andere diensten nemen hun intrek in het Klooster. De huidige gebruikers van het Klooster zijn hiervan op de hoogte en voor de meesten is er al een tijdelijke oplossing uitgewerkt.
  • Voor vergaderingen van de bestuursorganen en huwelijken wordt ook uitgeweken naar andere locaties.
  • Het Heemkundig Museum zet zijn activiteiten in beperkte vorm verder in het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef. Museumstukken die daar niet kunnen worden getoond, worden tijdelijk elders opgeslagen in afwachting van de opening van het vernieuwde museum in het gemeentehuis. 

 

Administratief gebouw sociale dienst + Klooster

Over de tijdelijke verhuis van de diensten zal het lokaal bestuur nog uitgebreid communiceren in de maanden voor de start van de renovatie.