Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'verplaatsingen' (ook voor kinderen)
  • jouw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
  • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80 %
  • je een blijvende invaliditeit van minstens 50 % aan het onderlichaam 
  • je bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd hebt die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
  • jouw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • je oorlogsinvalide bent met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kun je de parkeertkaart aanvragen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Als jouw kaart beschadigd is, stuur ze dan naar de Directie-generaal Personen met een handicap op zodra je de nieuwe kaart hebt ontvangen. Ook bij overlijden moet de parkeerkaart teruggestuurd worden.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.