Print

Woonlening van het Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:

 • de aankoop of het behoud van een woning of appartement (eventueel gecombineerd met werken)
 • werken aan een woning of appartement

De uiteindelijke rentevoet wordt berekend in functie van:

 • het netto-belastbaar inkomen
 • het aantal personen ten laste
 • de ligging van de woning of het appartement

De rentevoeten variëren momenteel tussen minimum 2,00%  en maximum 2,28% (dit is de zogenaamde referentierentevoet).

Meer informatie

Bestel de brochure gratis via het nummer 1700 of surf naar de website van het Vlaams Woningfonds.

Voorwaarden

Sinds 1 januari 2014 komen gezinnen met of zonder kinderen in aanmerking, alsook alleenstaanden.

Om een lening te krijgen voor de aankoop en/of renovatie van een woning, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Inkomen

Je komt enkel in aanmerking voor een woonkrediet als je netto-belastbaar inkomen (vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet) een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt. Het maximum toegelaten netto-belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement.

Woning

De woning die of het appartement dat je wenst te kopen:

 • moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn
 • moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden.
 • moet beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen
 • mag de vastgestelde maximugrenzen inzake verkoopwaarde niet overschrijden
 • moet gedurende de ganse duur van de lening door de ontlener(s) bewoond worden en mag niet verhuurd worden

Procedure

Voor het aangaan van een lening maak je telefonisch een afspraak in één van de kantoren van het Vlaams Woningfonds.

Bedrag

Het maximumbedrag dat je kan lenen is afhankelijk van de verrichting:

 • bij aankoop van een woning of appartement: de aankoopprijs van de woning of, indien deze lager is,  de geschatte verkoopwaarde
 • bij werken: de kostprijs van de werken of, indien deze lager is, de geraamde waarde van de werken

Het bedrag van een sociaal woonkrediet mag in ieder geval niet hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woning of het appartement in vookomend geval na de werken.

Voor de bepaling van het maximale leningsbedrag wordt steeds rekening gehouden met de eventueel uit te voeren werken die volgens het Vlaams Woningfonds strikt noodzakelijk zijn om de woning te laten beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen en waarvoor verplicht is bij te lenen.