Print

Regiomasterplan

Wat is de functie van openbare verlichting in een gemeente?

Gedurende 47% van de tijd, of 4100 uren per jaar, is het buiten donker. Dankzij kunstlicht kan het openbare leven ook 's avonds en 's nachts blijven functioneren.

Wat is een regiomasterplan?

Voor openbare verlichting kan elk lokaal bestuur keuzes maken op basis van rationeel energiegebruik, sociale veiligheid, lichthinder, onderhoud of technische en esthetische overwegingen. Het masterplan inventariseert en vertaalt die keuzes in een concreet meerjarenplan. In een regiomasterplan werken meerdere steden en gemeenten uit dezelfde regio samen. Ze bundelen de krachten en mikken op een regio-overkoepelend beleid. Op deze manier kunnen ze de openbare verlichting beter op elkaar afstemmen en leren van elkaar. Fluvius staat de gemeenten bij, als deskundige en onafhankelijke partij, om een duurzaam beleid uit te stippelen. Zo engageert Fluvius zich voor de studie, opmaak en begeleiding.

Hoe wordt een regiomasterplan opgemaakt?

De straten en pleinen worden geïnventariseerd en in categorieën ondergebracht (bv. toegangs- en verbindingswegen, parkeerzones, woonstraten centrum, landelijke wegen, bedrijventerreinen ...). Aan de hand van deze gegevens wordt het brandregime vastgelegd (bv. volledige nacht aan 100%, dimmen of doven van 23 uur tot 6 uur ...). Het plan werd reeds door het bestuur bekeken en het is nu aan Fluvius om de technische haalbaarheid te onderzoeken en het plan nog te verfijnen.

Wat met het veiligheidsgevoel?

Het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting, zorgt er overigens niet voor dat er meer inbraken gebeuren. Bovendien gebeuren er meer inbraken overdag dan 's nachts. Hoe dan ook laten inbrekers zich niet afschrikken door verlichte straten. Criminelen die ’s nachts te werk gaan, breken vooral in tijdens de vroege uurtjes wanneer bewoners slapen en er bijna niemand op straat is. De straatverlichting de hele nacht laten branden, zal dus weinig inbrekers afschrikken en slechts een vals gevoel van veiligheid bieden.
Er wordt wel aangeraden om bijvoorbeeld een goed geplaatste spot met bewegingsmelder te plaatsen om inbrekers af te schrikken: wanneer je je oprit oprijdt, of een bezoeker de deur nadert, springt de verlichting aan. Na enkele minuten gaat het licht weer uit. Dat is veel efficiënter dan de straatverlichting de hele avond of nacht te laten branden. Bovendien zal de aandacht van de buren ook sneller getrokken worden wanneer het licht plots aanspringt: wanneer een inbreker rond het huis sluipt, zal deze veel vaker opgemerkt worden.

Wat met de verkeersveiligheid?

Voor de verkeersveiligheid heeft het weinig zin om alle straten de hele nacht door te verlichten. Integendeel zelfs, het kan een vals gevoel van veiligheid geven en leiden tot onoplettendheid. Het is vaak zo dat men roekelozer wordt wanneer de weg beter verlicht is. Men denkt immers dat men een gevaar snel genoeg zal opmerken wanneer de weg baadt in het licht.

Wat is het effect op het milieu?

Als we over energie spreken, moeten we ook oog hebben voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Het is belangrijk dat we de uitstoot van CO2 beperken. Dat kan door met z’n allen minder elektrische stroom te gebruiken. Het regiomasterplan zal hier ook zijn steentje toe bijdragen.

De uitvoering

1 157 lichtpunten, op een totaal van 1 857, op diverse locaties in de gemeente worden omgebouwd, zodat ze kunnen ingepast worden in een specifiek brandregime. Deze lampen, die nu de ganse nacht branden, kunnen na ombouw gedoofd worden tussen 23 uur en 6 uur. De eenmalige investeringen voor deze ombouw worden begroot op 26 571 €. De terugverdientijd van deze ingreep, die resulteert in minder stroomverbruik, wordt geraamd op zes maanden.

Het werk bestaat erin dat Fluvius alle cabines dient aan te passen aan het nieuwe brandregime. Elke cabine stuurt de verlichting van een aantal straten of delen van straten. Zo zal cabine per cabine, deelgebied per deelgebied, het plan gerealiseerd worden. Tijdens de uitvoering van de werken zullen er testen worden uitgevoerd. Dit kan ertoe leiden dat de verlichting tijdelijk overdag zal branden.