Print

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) maakt de uitvoering van een ruimtelijk structuurplan (RS) concreet. Deze plannen zijn mogelijk op drie niveau's: Vlaams, provinciaal en gemeentelijk. Bij hun beslissingen moeten de overheden verplicht rekening houden met het RS en het RUP dat daaraan uitvoering geeft.

Een RUP regelt voor elk stuk grond wat er wel of niet mag gebouwd of verbouwd worden. Het toont hoe een bepaalde buurt er in de toekomst kan uitzien. Een RUP bestaat uit verschillende delen: een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften.

 • Toelichtingsnota
  In de toelichtingsnota kan je onder meer lezen hoe het RUP van jouw buurt past in het grotere geheel van het ruimtelijk structuurplan Rijkevorsel. Het ruimtelijk structuurplan omschrijft hoe Rijkevorsel zich in de toekomst zal ontwikkelen. De toelichtingsnota beschrijft voor jouw buurt de visie en de krachtlijnen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Grafisch plan
  Dit plan geeft aan welke functies er in een gebied thuishoren: waar er woningen mogen komen, waar bedrijven toegelaten zijn, welke zones er voorbehouden zijn voor recreatie, natuur of landbouw, sportvelden …
 • Stedenbouwkundige voorschriften
  Dit zijn de na te leven regels op een bepaalde plaats. Bijvoorbeeld: hoe hoog men mag bouwen, wat de afstand tot de straat moet zijn …

De RUP's zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en BPA's vervangen. Het is echter niet de bedoeling dat de RUP's meteen alle gewestplannen gaan vervangen. Pas als een bepaalde situatie niet langer voldoet volgens de overheid, zal ze er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor opstellen. Om lacunes te vermijden, blijven de nu bestaande gewestplannen en BPA's geldig zolang er geen vervanging is door een Vlaams, provinciaal of gemeentelijk RUP.

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

 • Leidingstraat Zandhoven - Weelde (definitieve goedkeuring op 10 februari 2006)
 • Ondergrondse aardgasopslag Loenhout (definitieve goedkeuring op 19 december 2008)
 • Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinnen: Klei van de Kempen (definitieve goedkeuring op 8 april 2011)

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Heerbaan (definitieve goedkeuring op 19 februari 2015)

De doelstelling van dit RUP is de opmaak van een RUP voor een lokaal bedrijventerrein dat reeds grotendeels door het gewestplan was voorzien, maar waar een gedeelte van de activiteiten zonevreemd was of kon worden door uitbreiding. Het RUP werd opgemaakt om tot op perceelsniveau de bestemming vast te leggen.

Events Catering Bevers (definitieve goedkeuring op 05 februari 2015)

Events Catering Bevers is een cateringbedrijf dat actief is in de hele Benelux. Het bedijf is met al zijn gebouwen gelegen binnen een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's en woongebied cf. het gewestplan. Een gedeelte van de stalling van de verkoopunits gebeurde in een zone die bestemd is als agrarisch gebied volgens het gewestplan waardoor een gedeelte van de bedrijvigheid zonevreemd gelegen is. Het bedrijf wil bovendien in functie van de stalling van verkoopunits nog uitbreiden. In functie van de uitbreiding en regularisatie van de activiteiten heeft het bedrijf een planologisch attest aangevraagd. Op 17/01/2011 heeft het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel een positief planologisch attest afgeleverd. Dit RUP werd opgemaakt in navolging van dit planologisch attest.

Zonevreemde bedrijven (definitieve goedkeuring op 25 januari 2016)

Bepaalde bedrijven binnen de gemeente kampen met zonevreemdheidsproblemen. In dit RUP worden enkele bedrijven uit de gemeente opgenomen, waar op korte termijn een oplossing voor noodzakelijk is.

RUP SAS (definitieve goedkeuring op 25 april 2016 - beperkte herziening op 25 mei 2020)

Het bedrijf Wienerberger was tot voor kort gevestigd op de site SAS te Rijkevorsel. De oude gevelsteenfabriek was gespecialiseerd in de productie van rustieke handvormgevelsteen. In 2013 werden de gronden aangekocht door de gemeente. Om een reconversie van de site SAS op termijn mogelijk te maken dient er een RUP opgemaakt te worden. In het RUP werden de krachtlijnen vastgelegd die de gewenste ruimtelijke kwaliteit moeten bewerkstelligen. Het RUP werd vastgesteld op 25 april 2016 en beperkt herzien op 25 mei 2020. Gelet op de toepasselijke decretale termijnen, geldt het vanaf 29 juli 2020.