Print

Premie aankoop natuurgebieden door natuurverenigingen

Natuurverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor het aankopen van natuurgebieden.

Voorwaarden

 • Gronden op het gewestplan aangeduid als natuurreservaten, natuurgebied, bosgebied, groengebied, parkgebied of bufferzone, agrarisch gebied met ecologische waarde.
 • De in aanmerking komende natuurverenigingen moeten een rechtspersoonlijkheid bezitten, natuurbehoud, natuurzorg en natuurontwikkeling als doelstelling nastreven en minstens 5 jaar ervaring hebben met het beheer van natuurgebieden.
 • De aankoop van gronden die verworven worden van een andere natuurvereniging komen niet in aanmerking voor subsidiering.
 • Op het einde van elk werkingsjaar moeten de natuurverenigingen een beheersplan indienen voor de gesubsidieerde percelen.
 • De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen vergezeld van:
  • kadastrale legger van de betreffende gronden
  • aankoopakte van de gronden
  • voorstel voor beheer en toegankelijkheid

Premie

25 % van de netto aankoopprijs met een maximum van € 1 250 per jaar

Procedure

Aanvraagformulier premie (pdf)