Print

Geplande bouwwerken

 

RENOVATIE GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van de gebruikers.

In 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid gestart worden met de renovatie van het gemeentehuis. Dit project stond reeds lang in de steigers, maar door verschillende ontwikkelingen van de laatste jaren, diende dit steeds uitgesteld te worden.  Zo was er de verhuis van de wijkpolitie naar het Doelenpad, die pas in 2019 een feit werd. De integratie van gemeente en OCMW tot één lokaal bestuur zorgde bovendien voor een hertekening van het organogram, waarbij de diensten in verschillende clusters werden ondergebracht. Een overzicht daarvan vind je hier. In het nieuwe gemeentehuis zullen dan volgende clusters hun dienstverlening verderzetten: Financiën, Grond, Mens en Welzijn, Ondersteunende Diensten.

Ter voorbereiding van de ingrijpende werken werden er vier werkgroepen opgericht, die elk een verschillend aspect van de renovatie voor hun rekening nemen.
1. Werkgroep Klant
Met de renovatie van het gemeentehuis wordt  beoogd om de infrastructuur te vernieuwen in functie van de kwaliteit van de dienstverlening en de beleving van de klant bij een bezoek aan het administratief centrum. De deelwerkgroep ‘klant’ bewaakt de klantgerichtheid doorheen het hele traject.

2. Werkgroep Interieur
Met de renovatie van het gemeentehuis wordt beoogd om een hedendaags interieur te creëren dat de waarden van het lokaal bestuur uitdraagt en waar medewerkers, mandatarissen en bezoekers graag vertoeven.

3. Werkgroep Technische Uitrusting
Met de renovatie van het gemeentehuis wordt beoogd om een duurzaam en modern kantoorgebouw met voldoende technische faciliteiten te realiseren.
Gezien het belang voor de organisatie en de complexiteit ervan, werd beslist om een aparte werkgroep op te richten voor de ICT-systemen in de brede zin (dus ruimer dan in het kader van de renovatie van het gemeentehuis). Dit luik zal onttrokken worden aan de werkgroep Technische Uitrusting.

4. Werkgroep Continuïteit Dienstverlening
Tijdens de renovatie van het gemeentehuis moet de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijven. De deelwerkgroep ‘continuïteit dienstverlening’ zorgt hiervoor. De ervaring die door de coronacrisis werd opgedaan met het telewerken, zal hier uiteraard ook een belangrijke rol in spelen.

Nadat de verschillende werkgroepen hun taken hebben afgerond, zal er op basis van hun adviezen een bestek worden opgesteld voor de aanstelling van een ontwerper. De werkgroepen zullen uiteraard ook tijdens het verdere traject betrokken blijven, o.a. bij de bespreking van het voorontwerp.

Zowel de trouwzaal als de raadzaal vallen buiten de renovatie, omdat deze enkele jaren geleden al een verjongingskuur hebben ondergaan.