Print

Maaien

Intensief en extensief

De gemeente is al enige tijd bezig om grasvelden op een meer duurzame wijze te onderhouden. Dit houdt in dat sommige locaties intensief zullen gemaaid worden (een vijftiental maaibeurten), terwijl op andere plaatsen er maar twee maaibeurten zullen worden uitgevoerd (extensief beheer). Als je een grasland intensief maait, krijg je een gazon. Als je het extensief maait, krijg je een schralere vegetatie en meer natuurwaarde.

Eén van de locaties waar deze opdeling werd gemaakt, is de Dijkbeemd. Een aantal van de grasperken – deze het dichtst bij de rijbaan – zullen intensief beheerd worden, terwijl dit bij de meer diepgelegen grasvelden extensief zal zijn. 

Ook op andere plaatsen werden reeds proefprojecten gedaan met extensief beheer. Niet altijd met het verhoopte resultaat, mede omdat inwoners zich soms schuldig maakten aan sluikstorten in het hoger opgeschoten gras. We willen dan ook vragen om het nodige respect op te brengen voor de ecologische meerwaarde van een dergelijk grasveld.

Bermen

Een ecologisch bermbeheer streeft ernaar om op de wegbermen zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren (bv. insecten ...) een kans te bieden.

Taak gemeente

De bermen worden door de gemeente in principe tweemaal per jaar gemaaid. Dit betreft zowel de bermen langs gemeentewegen als deze langs de gewestwegen.

Het Bermdecreet, dat werd goedgekeurd in 1984, legt de spelregels vast voor het ecologisch beheren van bermen. Het besluit bevat drie belangrijke regels om tot een meer natuurlijk beheer van bermen te komen:

  • Bermen mogen pas gemaaid worden na 15 juni - een tweede maaibeurt mag pas plaatsvinden na 15 september.
  • Het bermmaaisel moet binnen de tien dagen van de berm worden verwijderd.
  • Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden.

De eerste regel zorgt ervoor dat men een grotere variatie in de plantengroei op de berm verkrijgt, omdat er op het moment van de eerste maaibeurt al veel meer soorten zaad hebben. Het laten liggen van maaisel werkt bodemverrijkend en is nefast voor de echte graslandplanten, waardoor enkel dominante, weinig waardevolle planten zoals hoge grassen en brandnetels voorkomen. Door het maaisel te verwijderen wordt de bodem schraler (voedselarmer) en krijgen een hoop andere, vaak bloeiende planten ook de kans om te kiemen en zich te vestigen.

In een deel van de Bavelstraat, Bolk en de Bolksedijk werden de bermen ingezaaid met een bloemenmengsel. Deze bermen worden éénmaal per jaar gemaaid. Het maaisel blijft vervolgens een tiental dagen liggen, maar wordt dan verwijderd om de berm te verschralen.

Taak bewoners

Ook de bewoners hebben plichten als het gaat om het onderhoud van de bermen. In het politiereglement vind je onder artikel 3.4.1. terug dat de eigenaars of huurders verplicht zijn erover te waken of te laten waken: de grasstroken tussen de rooilijn en de rijweg moeten gemaaid worden. Het betreft een inspanningsverplichting die moet uitgevoerd worden door iedere burger, behoudens in geval van overmacht.