Print

PWA

Een PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht per gemeente/stad of door een groep van gemeenten/steden, erkend door de minister van Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg. Het PWA geeft enerzijds werkzoekenden de kans om op een legale manier bezoldigde activiteiten uit te oefenen met behoud van hun werkloosheidsuitkering of leefloon. Anderzijds biedt het systeem hulp aan privépersonen, plaatselijke overheden, vzw's en andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector. Het PWA van Rijkevorsel is ook contactpunt voor de Werkwinkel Hoogstraten waar je terecht kan met je vragen over werk.

Elk PWA wordt beheerd door een Algemene Raad en een Raad van Bestuur. Voor het PWA van Rijkevorsel bestaan beide raden uit dezelfde leden: zestien stemgerechtigde leden en één lid met raadgevende stem.

Wie kan beroep doen op diensten van het PWA en voor welke taken?

Particulieren

 • kleine herstellings- en onderhoudswerken
 • opvang van kinderen
 • opvang en begeleiding van bejaarden en zieken
 • administratie

Rechtspersonen (lokale overheden, vzw's, andere verenigingen, scholen)

Taken waarvoor vaak door hun aard, hun beperkte omvang of sporadische karakter vrijwel niemand kan gevonden worden binnen het gewone arbeidscircuit. Enkele voorbeelden:

 • hulp bij sociale, culturele, sportieve activiteiten of evenementen
 • poetswerk
 • administratie
 • middagtoezicht in een school

Bedrijven uit de land- en tuinbouwsector

 • voor seizoensgebonden activiteiten bij de beplanting en de oogst
 • activiteiten in het kader van het paritair comité voor de tuinbouw

Een gedetailleerde activiteitenlijst kan je verkrijgen in het PWA-kantoor.

Wie komt er bij jou werken?

Bepaalde categorieën van werkzoekenden en personen met een leefloon kunnen instappen in een PWA-systeem. Vooraleer zij aan de slag gaan, is er een gesprek met het PWA en vervolgens een kennismakingsgesprek met de gebruiker. Zijn alle partijen akkoord, dan kan de PWA-activiteit van start gaan.

Hoeveel kost PWA-hulp?

Het jaarlijks inschrijvingsgeld bedraagt € 7,44. Personen met een verhoogde tegemoetkoming zijn vrijgesteld van betaling. De PWA-hulp dient betaald te worden met PWA-cheques waarbij één cheque één werkuur vertegenwoordigt.

Als particulier heb je de keuze tussen:

 • cheques op naam van € 7,20 met fiscaal voordeel (nettoprijs ongeveer € 5,10)
 • naamloze cheques van € 5,95 zonder fiscaal voordeel

Personen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen PWA-cheques op naam aankopen van € 5,95 (nettoprijs ongeveer € 4,20). Een rechtspersoon betaalt voor een cheque € 5,95 (zowel op naam als naamloos). Voor de land- en tuinbouwbedrijven werd de prijs nationaal vastgesteld op € 6,20.

Voordelen

Het PWA biedt de mogelijkheid bepaalde taken legaal te laten uitvoeren waarvoor in het gewone arbeidscircuit vaak moeilijk iemand te vinden is. De PWA-werknemers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Werken bij PWA

Dankzij het PWA kunnen werkzoekenden hun inkomen verhogen en mogelijk ook de weg terugvinden naar het reguliere arbeidscircuit. Volledig werklozen alsook leefloners kunnen gedurende een aantal uren per maand een reeks taken uitvoeren bij onder meer privépersonen, de lokale overheid, scholen, verenigingen en in de land- en tuinbouwsector.

PWA-voorwaarden

Om via het PWA-systeem te mogen werken, moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden :

 • 24 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn als je jonger bent dan 45 jaar
 • 6 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn als je 45 jaar of ouder bent
 • 24 maanden van de laatste 36 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos geweest zijn
 • recht hebben op een leefloon én ingeschreven zijn als werkzoekende

Bepaalde periodes (o.m. ziekte) worden gelijkgesteld met werkloosheid. In geval van twijfel kan de beambte bij de RVA navragen of je in aanmerking komt voor inschakeling in ons PWA.

PWA-voordelen

De PWA-werknemer ontvangt per gepresteerd uur een belastingvrije toeslag van € 4,10. De werkloosheidsuitkering blijft integraal behouden. De betaling gebeurt met PWA-cheques (één cheque = één werkuur). Deze worden steeds op het einde van de maand samen met de werkloosheidsuitkering of het leefloon uitbetaald door de uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) of het OCMW. Het maximum aantal toegelaten PWA-uren op jaarbasis is 630. Voor bepaalde activiteiten ligt de jaargrens op 540.
Je bent verzekerd voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekering is afgesloten bij Ethias. Onder bepaalde voorwaarden kan je vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aanvragen.