Print

Stemmen voor niet-Belgische burgers

Om te stemmen als niet-Belgische burger moest je voor 1 augustus een schriftelijke aanvraag gedaan hebben bij het gemeentebestuur.

Mogelijkheid voor niet-Belgische burgers om te stemmen

Elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij/zij zich vooraf inschrijft als kiezer. Hetzelfde geldt voor elke onderdaan van een staat buiten
de EU die sinds minstens vijf jaar in België woont.
Om ingeschreven te kunnen worden op de kiezerslijst moet je een schriftelijke aanvraag indienen conform het model opgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Je kunt deze formulieren verkrijgen bij het onthaal van het gemeentehuis of bij de dienst burgerzaken. Hieronder kun je de formulieren ook downloaden

Het ingevulde formulier mag nadien worden afgegeven bij de onthaalbalie of de dienst burgerzaken. Bij de afgifte wordt er een ontvangstbewijs overhandigd. De formulieren moeten ten laatste op 31 juli 2018 worden terugbezorgd aan het gemeentebestuur. Indien je in het verleden reeds een aanvraag hebt ingediend en je toen als kiezer werd erkend moet er geen nieuwe aanvraag gedaan worden. De inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden.

Voorwaarden

  • minstens 18 jaar oud zijn op datum van 14 oktober 2018
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Rijkevorsel op 1 augustus 2018
  • op 14 oktober 2018 de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie hebben (niet-Belgische burgers van binnen de EU)
  • een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven (niet-Belgische burgers van buiten de EU)
  • onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar (niet-Belgische burgers van buiten de EU)

Hierna wordt er onderzocht of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en wordt deze voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij erkenning of weigering als kiezer zal je schriftelijk op de hoogte gebracht worden. 

Opgelet: de niet-Belgische burger kan zich enkel registreren als gemeenteraadskiezer. Het stemrecht voor niet-Belgen strekt zich niet uit tot de provincieraadsverkiezingen.

Website Ik stem ook

Wens je meer informatie, dan kun je ook terecht op de website www.ikstemook.be.

Hier vind je alle info terug in verschillende talen: Engels, Frans, Russisch, Pools, Arabisch, Duits, Spaans, Turks, Roemeens en in het Nederlands.