Print

Info voor bijzitters en voorzitters

Inwoners van Rijkevorsel die aangewezen zijn als bijzitter hebben op maandag 3 september 2018 een oproepingsbrief ontvangen. Indien u niet aanwezig was om de brief in ontvangst te nemen, heeft u een kaartje ontvangen met de melding dat u de brief kan komen ophalen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis ten laatste op dinsdag 18 september 2018.

Belangrijk voor bijzitters

Bij het invullen van de gegevens in de oproepingsbrief dient u rekening te houden met het volgende:

  • Bij puntje 2 ('Vul onderstaande verklaring in') staat bij voornaam en naam het kiesbureau waar u moet gaan zitten. Het is belangrijk dat u hier ook uw voornaam en naam achter schrijft.
  • Vermeld ook zeker uw contactgegevens (telefoonnummer + e-mailadres).

Belangrijk voor voorzitters

Het ontvangstbewijs Ae04b staat verkeerdelijk in de brief aangegeven als Ae04c. Het is dus dit test dat bezorgd dient te worden aan de dienst burgerzaken.

Wie wijst de bijzitters van een stembureau of een telbureau aan?

Als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement, wijst de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of, bij zijn afwezigheid, de magistraat die hij aanwijst, de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters van een stembureau aan.

In alle andere gevallen wijst de vrederechter van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, of, bij zijn afwezigheid de plaatsvervanger die hij aanwijst, de bijzitter en plaatsvervangende bijzitters van een stembureau aan.

De aanwijzing gebeurt uiterlijk op 3 september 2018.

De magistraat, of zijn plaatsvervanger, brengt de betrokkenen op de hoogte van hun aanwijzing. Hij verzoekt hen tevens hun ambt op de gestelde dagen te komen waarnemen.

In geval van verhindering moeten zij de magistraat die hen heeft aangewezen, daarvan bericht geven binnen drie dagen na de kennisgeving.

De magistraat voorziet in hun vervanging.