Print

Tijdelijk oppompverbod op onbevaarbare waterlopen. Aanpassing.

Nieuwsbericht 20 juli 2020

Naar aanleiding van de neerslag van de afgelopen weken is het waterpeil in een aantal onbevaarbare waterlopen gestegen tot boven het vooropgestelde drempelpeil. Door de heterogeen verspreide neerslag is die stijging echter niet overal in de provincie waar te nemen waardoor het geldende captatieverbod in een aantal stroomgebieden nog van kracht blijft.

Wat houdt het captatieverbod in voor Rijkevorsel?

Het captatieverbod geldt o.a. voor het stroomgebied van de Mark (gedeeltelijk) (zie kaart onder).

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelenwater, voor drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het capteren door de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid.

Captatieverbod in de provincie Antwerpen

Bij politiebesluit, uitgevaardigd door de Gouverneur van de provincie Antwerpen, is het vanaf 17 juli 2020 verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van:

  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Weerijs (gedeeltelijk)
  • Mark (gedeeltelijk)
  • Kleine Nete (gedeeltelijk)
  • Grote Nete (uitgezonderd het segment 1ste categorie)
  • Vrouwvliet
  • Antitankgracht

Het verbod blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van € 26 tot € 200 (x 8), of met één van deze straffen alleen.

Meer info

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via de website van de provincie Antwerpen of de Twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

De tekst van het politiebesluit alsook een overzicht van veelgestelde vragen, kun je nalezen in bijlage.