Print

Subsidie voor laadinfrastructuur op privaat domein

Nieuwsbericht 15 juli 2021

Ook in 2021 lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor CPT-projecten, die gesubsidieerd worden ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. 

Het thema van deze oproep is de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische wagens op plaatsen buiten het openbare domein of binnen het openbare domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein.

Er wordt gedacht aan parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations, … 

Voorwaarden

  • De laadpunten zijn minstens 10 uur per etmaal publiek toegankelijk. Tijdens die periode moet iedereen onvoorwaardelijk zijn/haar elektrische wagen kunnen laden.
  • Alle gebruikers van elektrische voertuigen kunnen er via een ad-hoc oplaadmogelijkheid laden, zonder dat een contract moet worden gesloten met de betrokken elektriciteitsleverancier of exploitant.
  • Aan de laadpunten moet geladen kunnen worden met de meest gangbare laadpassen en de prijzen moeten marktconform zijn.
  • De laadpunten worden voorzien van groene stroom.
  • Bij het plaatsen en de uitbating van de oplaadpunten wordt rekening gehouden met het ‘do not significantly harm’ (DNSH) principe.
  • De informatie over de laadpunten, zoals locatie, vermogen, toegankelijkheid wordt in open dataformats en via open data-uitwisselingsprotocollen ter beschikking gesteld aan de daartoe aangeduide organisatie.

De projecten hebben een maximumduur van 2 jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent.

Beoordeling

Bij het beoordelen wordt rekening gehouden met:

  • De inhoudelijke kwaliteit van het voorgestelde project: is het project duidelijk en goed gedocumenteerd?
  • De haalbaarheid en resultaatgerichtheid: is het project matuur en zal het vlot leiden tot het beoogde resultaat?
  • De geografische spreiding en schaalgrootte: zijn de laadpunten gunstig gelegen -bereikbaarheid, spreiding, …- en draagt de uitrol wezenlijk bij tot de globale laaddoelstellingen?

Bij de beslissing kan ook rekening worden gehouden met het feit dat het project al op een andere wijze financieel wordt ondersteund vanuit de overheid.

Meer info

Projectvoorstellen kun je ten laatste op 1 september 2021 indienen. Alle info kun je hier terugvinden.