Print

Steunmaatregelen corona voor ondernemers

Update 19 oktober 2020 om 11.30 uur.

De federale en regionale overheden voorzien een reeks van teunmaatregelen om de ondernemers die door de verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober getroffen worden, te ondersteunen. Deze zullen de komende weken waarschijnlijk nog worden uitgebreid. We blijven dit voor jullie op de voet volgen.

Federaal niveau

Daarnaast zijn er nog een heleboel maatregelen die reeds genomen werden in het kader van het coronavirus en waarvoor je misschien nog in aanmerking komt

Vlaams niveau

Een nieuwe premie van 10 % van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. Die 10 procent is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen. 

 • Voor wie? 
  • Ondernemers/bedrijfsleiders die minstens 60 % omzetverlies lijden tussen 1 oktober en 15 november van dit jaar
 • Omvang? 
  • 10 % van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. 
  • Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op € 11 250.
  • Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op € 22 500.
 • Hoe aanvragen? 
  • Op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen komt vanaf 15 november een applicatie waar horeca-uitbaters hun steunpremie kunnen aanvragen.
  • Restaurants en cafés zullen dat percentage aan omzetverlies niet moeten aantonen. Omdat zij gesloten zijn, hebben ze automatisch recht op tien procent van de omzet die ze in een gelijkaardige periode vorig jaar draaiden. Alle restaurants en cafés zullen dus bijgevolg op het bedrag kunnen rekenen.

Economische, juridische en psychosociale steun

Daarnaast willen we ook nog vermelden dat DYZO tot eind 2020 maandelijks een zitdag houdt in Rijkevorsel. ​DYZO begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak.

 • Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden op het nummer 03 340 39 65.
 • Meer info vind je op onze website

 

--------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 'Steunmaatregelen voor ondernemers'

m de zelfstandigen en ondernemers te ondersteunen voorzien zowel de Federale als de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Een chronologisch overzicht van de coronamaatregelen van Unizo vind je in deze kalender terug.

Overzicht verschillende maatregelen.

 

Premies

 

Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven

Ondernemingen die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet fors zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. De hoogte van het bedrag wordt deze keer bepaald op basis van de omzet van de onderneming. Daarnaast wordt de handelshuurlening ook uitgebreid naar de eventsector. De achtergestelde lening van PMV wordt ook versoepeld. Deze beslissingen zijn tot stand gekomen na overleg met de sectoren.

Meer info

 

Ondersteuningspremie

Heb je als ondernemer door de beperkende maatregelen van de federale overheid te kampen met een omzetdaling van minstens 60 % in de doorstartperiode? Dan kan je ter ondersteuning een premie van € 2 000 aanvragen. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1 000. Je kunt de premie aanvragen tot en met 31 augustus.

Meer info

Overbruggingsrecht

Heb je als zelfstandige in hoofd- of bijberoep je activiteit verplicht moeten sluiten of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken door de coronacrisis? Je hebt recht op een volledige of gedeeltelijke financiële uitkering per maand tijdens de crisisperiode. Deze maatregel werd verlengd tot eind december 2020 voor wie nog niet kan heropstarten en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Meer info

Overbruggingsrecht heropstart

Voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020 is er een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (ook gekend als relance-uitkering of heropstart-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen als er kan worden aangetoond dat de activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen kent van minstens 10 % in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, als gevolg van het coronavirus. 

Meer info

Compensatieregeling voor de kinderopvang

De Vlaamse Regering werkte een specifieke compensatieregeling uit voor ondernemers uit de kinderopvang die open en beschikbaar blijft tijdens de coronacrisis. Ouders moeten niet betalen wanneer hun kind niet naar de opvang komt in de periode van 14 maart tot 30 juni 2020. Vanaf 1 juli kan de kinderopvang kiezen om ofwel terug te keren naar de 'gewone' regeling zoals voor de coronacrisis, ofwel de compensatieregeling nog tot ten laatste 31 augustus verder te zetten.

Meer info

Voorraden verkopen

Veel bedrijven houden te grote voorraden aan van hun stock, en voorraden kosten geld. Een snelle manier om geld in het laatje te krijgen is door deze voorraden te verkopen, bijvoorbeeld via commerciële acties. Een actie versterkt ook de band met jouw klanten. Op lange termijn kan je bekijken hoe je veel geld kan besparen door jouw voorraadbeheer te optimaliseren. Hiermee toon je ook aan je financiële partners dat je werkt aan de verbetering van de liquiditeit van je onderneming.

Klantenvorderingen opvolgen

Je hebt er zeker in crisistijd alle belang bij om snel te factureren en klantenvorderingen goed op te volgen. Commercieel gezien is het interessant om je klanten betalingsuitstel te verlenen, maar besef goed dat dit het werkkapitaal van jouw bedrijf kan aantasten. Klanten betalingsuitstel geven terwijl jij wel jouw leveranciers snel of contant moet betalen, houdt risico's in voor je onderneming. Zit je met heel wat openstaande facturen, en heb je dringend werkkapitaal nodig? Met factoring kan je via een derde partij - de factor - een voorschot krijgen voor het bedrag van jouw openstaande commerciële vorderingen (facturen). Je kan zelfs het volledige beheer van je klantenvorderingen uitbesteden aan deze derde partij en dekking krijgen tegen niet-betaling. Zo word je steeds snel betaald voor geleverde goederen of diensten en komt het werkkapitaal van jouw onderneming niet in gevaar. Vraag naar je opties bij je bank of adviseur om te starten met factoring.

Lees hier meer over factoring

 

Subsidies tewerkstelling en starters

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.

Meer info

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.

Meer info

Transitiepremie naar ondernemerschap

Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.

Meer info

Arbeidskaart voor economische migranten

Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. 

Meer info

 

Leningen

Waarborg

Voor leningen die niet correct worden afbetaald of meer worden gespreid door de crisis, zal er meer "waarborggeld" ter beschikking zijn. Specifiek voor grote bedrijven die een zogenoemde "Gigarant-waarborg" kunnen krijgen van meer dan 1,5 miljoen euro, zal pot die voor dat waarborggeld beschikbaar is, opgetrokken worden van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Enkel bedrijven die niet onder de federale waarborgregeling vallen, zullen van het systeem kunnen genieten.

Meer info: 

Achtergestelde lening

Voor kleinere ondernemers die kapitaal nodig hebben (start-ups en scale-ups) wordt de mogelijkheid voorzien om een achtergestelde lening aan te gaan voor een termijn van drie jaar, aan een lage rentevoet. 

Meer info

Uitstel terugbetaling leningen

Zelfstandigen en ondernemingen die ingevolge de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend. Er moet moet wel kunnen aangetoond worden dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren. Neem contact op met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan

Meer info

Woonlening

Particulieren kunnen tot 31 oktober uitstel krijgen om hun woonlening af te betalen. Daar kunnen wel extra interesten bijkomen, er gelden voorwaarden rond loon, en je mag maximaal € 25 000 spaargeld hebben staan. Ook bedrijven kunnen zo’n uitstel krijgen op hun ondernemingskredieten.

Meer info

Handelshuurlening

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-leningen).

Ondernemingen uit de eventsector, die gebouwen huren om bijvoorbeeld materiaal te stockeren, kunnen binnenkort ook de handelshuurlening aanvragen.

Meer info

 

Belastingen

Belastingstermijnen

De betalingstermijnen van belastingen zoals de btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting zijn met twee maanden verlengd. Dat wil zeggen dat er voor die periode geen boete of bijkomende kost wordt aangerekend.  

Meer info

Onroerende voorheffing

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei).

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.  

Meer info

Verkeersbelasting

Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen:

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart tot 30 september verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die sinds 1 maart verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Meer info

 

Tijdelijke werkloosheid

Werknemers die kunnen rekenen op tijdelijke werkloosheid, behouden 70 % van hun loon (begrensd tot € 2 750), waar dat normaal 65 % is. Omdat daar wat rekenwerk voor nodig is, krijgt iedereen nu meteen een forfaitaire vergoeding van € 1 450 bruto per maand. Daarbovenop komt een toeslag van € 150 per maand.

Meer info

 

 

Steunmaatregelen gesubsidieerde sectoren

Er komt een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media, en de jeugdsector. Ook sierteeltbedrijven zullen onder het fonds vallen. De regeling moet wel nog verder worden uitgewerkt. 

 

Steunmaatregelen toerisme

Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen. De voorwaarden van deze steunmaatregelen worden momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. 

Meer info: www.toerismevlaanderen.be

 

Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering.

Meer info: website van het departement Landbouw & Visserij

 

Sociale woningen

Mensen die bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor huren, kunnen sneller een lagere huur krijgen als hun loon zakt door de coronacrisis. 

 

Water en energie

Voor wie tijdelijk werkloos is, betaalt de Vlaamse regering eenmalig 200 euro om de water- en energiefactuur te dekken. Water, gas en elektriciteit worden niet meer afgesloten zo lang de coronamaatregelen gelden.

Meer info

 

Vrijwilligerswerk verzekeren

Vrijwilligerswerk kan nu ook voor individuele burgers gratis worden verzekerd. 

Meer info

 

Corona: Het internet, ook uw zaak

Corona. Het treft de hele detailhandel en tal van sectoren erg hard. Het sluiten van winkels heeft een grote impact en zal nog lange tijd zijn sporen nalaten. Met het 'dossier Corona' wil 'Het internet. Ook uw zaak' inspireren om niet bij de pakken neer te zitten, maar de zaken aan te pakken. Een aantal schrijvers van de site kropen in hun pen om tips te geven over hoe je online je activiteiten kan verderzetten.
Hopelijk vind je als handelaar in het dossier de nodige inspiratie en inzichten om aan de slag te gaan. 
Geen handelaar? Deel dan de link naar het dossier (via nieuwsbrieven, Facebook, Twitter...) en help ons zo veel mogelijk handelaars te bereiken...

Meer info