Print

Steunmaatregelen corona voor ondernemers

Nieuwsbericht 2 april 2020

Om de zelfstandigen en ondernemers te ondersteunen voorzien zowel de Federale als de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Overzicht verschillende maatregelen.

Premies

Compensatiepremie

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die open blijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben (die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60 % hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar). Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van - 60 % ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Ondernemers krijgen een belastingvrije premie van € 3 000. Daarbij denkt de regering speciaal aan de evenementensector, freelancers en medische beroepen, die nu nog enkel dringende interventies mogen doen maar ook aan landbouwbedrijven waar de omzet zwaar daalt doordat er bijvoorbeeld geen seizoenarbeiders zijn. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen van de premie genieten, als ze op hun loon volledige sociale bijdragen betalen. Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen € 7 000 en € 14 000 (die lagere bijdragen betalen), kunnen de helft van de premie krijgen (€ 1 500). 

De aanvraag voor de premie zal via VLAIO gebeuren, waar nu ook al de hinderpremie online kan worden aangevraagd. Om de premies snel te kunnen uitbetalen, wordt de omzet nu niet gecontroleerd, maar gaat men uit van een verklaring op erewoord. Later gebeurt de controle via de btw-aangifte van het tweede kwartaal. 

Meer info 

Hinderpremie

Winkels en ondernemingen die moeten sluiten door de coronamaatregelen, kunnen een hinderpremie van € 4 000 aanvragen. Vanaf 5 april komt daar € 160 per dag bovenop. De aanvraag kun je online doen

Meer info: www.vlaio.be/coronahinderpremie

Aanmoedigingspremie

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20 % van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden.

Meer info

 

Subsidies tewerkstelling en starters

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.

Meer info

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.

Meer info

Transitiepremie naar ondernemerschap

Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.

Meer info

Arbeidskaart voor economische migranten

Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. 

Meer info

 

Leningen

Waarborg

Voor leningen die niet correct worden afbetaald of meer worden gespreid door de crisis, zal er meer "waarborggeld" ter beschikking zijn. Specifiek voor grote bedrijven die een zogenoemde "Gigarant-waarborg" kunnen krijgen van meer dan 1,5 miljoen euro, zal pot die voor dat waarborggeld beschikbaar is, opgetrokken worden van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. Enkel bedrijven die niet onder de federale waarborgregeling vallen, zullen van het systeem kunnen genieten.

Meer info: 

Achtergestelde lening

Voor kleinere ondernemers die kapitaal nodig hebben (start-ups en scale-ups) wordt de mogelijkheid voorzien om een achtergestelde lening aan te gaan voor een termijn van drie jaar, aan een lage rentevoet. 

Meer info

Uitstel terugbetaling leningen

Zelfstandigen en ondernemingen die ingevolge de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend. Er moet moet wel kunnen aangetoond worden dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren. Neem contact op met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan

Meer info

Woonlening

Particulieren kunnen tot 31 oktober uitstel krijgen om hun woonlening af te betalen. Daar kunnen wel extra interesten bijkomen, er gelden voorwaarden rond loon, en je mag maximaal € 25 000 spaargeld hebben staan. Ook bedrijven kunnen zo’n uitstel krijgen op hun ondernemingskredieten.

Meer info

 

Belastingen

Belastingstermijnen

De betalingstermijnen van belastingen zoals de btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting zijn met twee maanden verlengd. Dat wil zeggen dat er voor die periode geen boete of bijkomende kost wordt aangerekend.  

Meer info

Onroerende voorheffing

Bedrijven zullen pas in september het aanslagbiljet voor hun belasting op onroerend goed in de bus krijgen. Dat is zes maanden later dan normaal.  

Meer info

Verkeersbelasting

Bedrijven krijgen vier maanden uitstel om hun verkeersbelasting te betalen.

Meer info

 

Tijdelijke werkloosheid

Werknemers die kunnen rekenen op tijdelijke werkloosheid, behouden 70 % van hun loon (begrensd tot € 2 750), waar dat normaal 65 % is. Omdat daar wat rekenwerk voor nodig is, krijgt iedereen nu meteen een forfaitaire vergoeding van € 1 450 bruto per maand. Daarbovenop komt een toeslag van € 150 per maand.

Meer info

 

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen in maart en april gebruik maken van het overbruggingsrecht: € 1 291 netto voor alleenstaanden, € 1 614 voor wie een gezin heeft. Dat kan voor wie verplicht moet stoppen met werken door de coronamaatregelen, maar ook voor wie zeven dagen op rij “vrijwillig” stopt, omdat bijvoorbeeld werknemers in quarantaine zitten. 

Meer info

 

Steunmaatregelen gesubsidieerde sectoren

Er komt een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media, en de jeugdsector. Ook sierteeltbedrijven zullen onder het fonds vallen. De regeling moet wel nog verder worden uitgewerkt. 

 

Steunmaatregelen toerisme

Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen. De voorwaarden van deze steunmaatregelen worden momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. 

Meer info: www.toerismevlaanderen.be

 

Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering.

Meer info: website van het departement Landbouw & Visserij

 

Sociale woningen

Mensen die bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor huren, kunnen sneller een lagere huur krijgen als hun loon zakt door de coronacrisis. 

 

Water en energie

Voor wie tijdelijk werkloos is, betaalt de Vlaamse regering eenmalig 200 euro om de water- en energiefactuur te dekken. Water, gas en elektriciteit worden niet meer afgesloten zo lang de coronamaatregelen gelden.

Meer info

 

Vrijwilligerswerk verzekeren

Vrijwilligerswerk kan nu ook voor individuele burgers gratis worden verzekerd. 

Meer info

 

Corona: Het internet, ook uw zaak

Corona. Het treft de hele detailhandel en tal van sectoren erg hard. Het sluiten van winkels heeft een grote impact en zal nog lange tijd zijn sporen nalaten. Met het 'dossier Corona' wil 'Het internet. Ook uw zaak' inspireren om niet bij de pakken neer te zitten, maar de zaken aan te pakken. Een aantal schrijvers van de site kropen in hun pen om tips te geven over hoe je online je activiteiten kan verderzetten.
Hopelijk vind je als handelaar in het dossier de nodige inspiratie en inzichten om aan de slag te gaan. 
Geen handelaar? Deel dan de link naar het dossier (via nieuwsbrieven, Facebook, Twitter...) en help ons zo veel mogelijk handelaars te bereiken...

Meer info