Print

Rijkevorsel investeert in de toekomst

Nieuwsbericht 17 december 2019

Tijdens de raadszitting van 16 december 2019 hebben de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Rijkevorsel het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Het meerjarenplan drukt uit wat het lokaal bestuur wil bereiken en welke financiële middelen hiervoor worden ingezet.

Rijkevorsel zal de komende jaren € 23 431 615 investeren. Voor deze investeringen kan het lokaal bestuur een beroep doen op subsidies van de hogere overheden voor een totaalbedrag van € 3 373 175. De gemeente gaat hiervoor een verantwoorde lening aan van 6 miljoen euro. Tenslotte zal de schuld niet toenemen en worden de belastingen niet verhoogd in Rijkevorsel.

Uitbreiding sport- en recreatiezone Sonsheide

Het lokaal bestuur kiest ervoor om de nodige sport- en jeugdvoorzieningen in Rijkevorsel te centraliseren, enerzijds in de sport- en recreatiezone Sonsheide en anderzijds aan de Zuiderdijk. Deze zones zijn hiervoor geschikt omwille van hun ligging, de stedenbouwkundige bestemming en de mogelijkheden voor de organisatie van openluchtactiviteiten.

Tijdens deze legislatuur willen we met name de sport- en recreatiezone Sonsheide verder uitbouwen. Dit doen we door het polyvalent benutten van de beschikbare ruimte en het huisvesten van verenigingen. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt een solide masterplan voor de Sonsheide opgemaakt.

Wegenwerken

De volgende zes jaar wil het bestuur de wegen in Rijkevorsel verder onderhouden en waar nodig vernieuwen. Hierbij trachten we om de beschikbare subsidies maximaal aan te wenden. De wegenwerken zullen we zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat de hinder voor de inwoners beperkt blijft.

In het begin van de legislatuur staat de heraanleg van o.a. volgende straten op de planning:

  • 2020: Veldstraat – € 120 000
  • 2020: vernieuwen van een aantal paden op de begraafplaats in het centrum - € 150 000
  • 2020-2021: uitbreiding openbare parking OCMW aan de Helhoekweg - € 65 000
  • 2020-2021: Bergsken, Molenstraat, Vonderstraat (en stoepen) - € 850 000
  • 2021: Oude Goorstraat en Opstal - € 500 000
  • 2021-2023: Vlimmersebaan + heraanleg fietspaden - € 2 950 000
  • 2023: Verbindingsstraat: € 180 000

Renovatie van het gemeentehuis

Het gemeentehuis van Rijkevorsel, dat dateert van 1987, krijgt een fikse renovatie. Bij wijze van voorafname werden reeds een aantal werken uitgevoerd in de trouwzaal, de raadzaal en de inkomhal. De renovatiewerken breiden we deze legislatuur uit met het oog op een duurzamer energieverbruik van het gebouw en een geoptimaliseerde inrichting van de administratieve diensten. Dit laatste moet bijdragen tot een verbeterde dienstverlening voor de inwoners van Rijkevorsel. Voor de verbouwingswerken wordt een bedrag van € 2 500 000 uitgetrokken. De start van de renovatie is voorzien in 2022.

Herstellings- en renovatiewerken monumenten

Het bestuur heeft ook een blijvende aandacht voor het gemeentelijk erfgoed. Zo zijn er herstellingswerken gepland voor de Stenen Bergmolen en staat de renovatie van de kapel aan het Sas in Sint-Jozef op het programma. Daarnaast maken we voor enkele gebouwen beheersplannen op om in de toekomst proactief te kunnen werken. Dit is het geval voor de Kapel en de Kapelberg van Achtel en voor de Stenen Bergmolen.

Bouw van een lokaal dienstencentrum op de OCMW-campus

De bouw van een lokaal dienstencentrum op de OCMW-campus moet zorgen voor een verhoging van de zelfredzaamheid van ouderen en hulpbehoevenden en het versterken van hun sociale netwerk. De voorziene activiteiten dienen een recreatief, informatief en/of vormend karakter te hebben.

De start van de werken is gepland in 2023, zodat een jaar later het gebouw in gebruik kan genomen worden. Voor het lokaal dienstencentrum trekt het bestuur een bedrag van € 750 000 uit.

Renovatie en uitbreiding van assistentiewoningen

Met het oog op de verdere vergrijzing en verzilvering willen we voldoende capaciteit in de residentiële ouderenzorg voorzien, zonder daarbij de kwaliteit van de zorg uit het oog te verliezen. In dit kader werd reeds beslist om op de campus Prinsenhof elf bijkomende assistentiewoningen te realiseren. Hiermee komt het totale aanbod op de campus Prinsenhof op 56 plaatsen.

Voor een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte wordt de uitbreiding van de assistentiewoningen volledig uitgevoerd bovenop de bestaande flats. Op die manier kan de capaciteit vergroot worden zonder bijkomende ruimte in te nemen. De bouw van de assistentiewoningen start in 2020 volgens de duurzame BEN-normen. Het bestuur investeert hiervoor € 2 000 000.

Verkeersveilige gemeente

Ook deze bestuursperiode wil het bestuur zich inzetten voor een veilig verkeer in Rijkevorsel. Door het gebruik van toestellen die het verkeer tellen, weten we hoe druk het is op verschillende locaties. Hieraan kunnen maatregelen gekoppeld worden zoals bijvoorbeeld het voorzien van snelheidsremmers in de Veldstraat en in het Prinsenpad. Andere maatregelen om de snelheid af te remmen zijn o.a. het plaatsen van oplichtende snelheidsborden aan een aantal invalswegen. Handhaving blijft tenslotte een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid: controles op gevoelige plaatsen blijven nodig.

Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

In 2019 werd de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig verklaard door de Vlaamse Overheid. De uitvoering van deze ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas kan bijgevolg van start gaan.

We willen deze ruilverkaveling, in nauw overleg met de landbouwers, ten volle ondersteunen om de agrarische structuur in het gebied te verbeteren. Daarnaast willen we ook maatregelen uitvoeren voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor de verbetering van het openbaar domein, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van het recreatief netwerk, …

Voor de ruilverkaveling budgetteert de gemeente een bedrag van € 1 200 000.

2310-app

In een tijd waar bijna iedereen over een smartphone beschikt, willen we een eigen 2310-app lanceren. De app bundelt informatie van de diensten van het lokaal bestuur, maar ook van handelaars, horeca, bedrijven, verenigingen, zorgverstrekkers en andere organisaties. Meldingen over het openbaar domein, zoals losliggende stoeptegels, beschadigd straatmeubilair, … kunnen op eenvoudige wijze via de app gemeld worden aan de gemeente.