Print

Private partner voor ontwikkeling site Sas gezocht

Nieuwsbericht 3 november 2020

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel wenst op de voormalige steenbakkerijsite Sas een kwalitatief herbestemmingsproject te realiseren. Wonen wordt hierbij de hoofdfunctie, maar er kan tevens plaats voorzien worden voor nevenfuncties zoals kleinschalige handel of diensten ... Bij de nieuwe invulling is een knipoog naar het verleden en aandacht voor duurzaamheid onontbeerlijk.

Op 26 oktober 2020 besliste de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een private partner om de herontwikkeling van de site te realiseren middels een publiek-private samenwerking.

Wat voorafging

Het is nu al enige tijd geleden dat het lokaal bestuur de voormalige steenbakkerijsite aankocht. Na veel studiewerk en administratieve voorbereidingen werden inmiddels nagenoeg alle gebouwen gesloopt. De sloopwerken werden voor 90 % van de kostprijs gesubsidieerd. Enkele constructies bleven behouden om de voeling met het steenbakkerijverleden niet te verliezen. Deze zullen worden geïntegreerd in de nieuwe invulling. Eerder werd, ter voorbereiding van de sloop, de beeldbepalende schouw al gerenoveerd.

Rond die periode werden ook twee oproepen gedaan om een partner te zoeken voor de herontwikkeling van de site. Gebrek aan interesse op de private markt bleek te wijten aan de te strikte stedenbouwkundige voorschriften in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Door te wachten op nieuwe regelgeving die een aanpassing van dit plan mogelijk zou maken, zou tijd gewonnen kunnen worden tegenover de opmaak van een nieuw plan, overigens een kostelijke zaak.

En zo geschiedde, want begin 2019 werd het langverwachte Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Maar ook deze vereenvoudigde procedure heeft meer tijd gevergd dan gehoopt; het dossier was immers het eerste waarvoor de nieuwe regeling werd toegepast. Op 25 mei 2020 werd de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd door de gemeenteraad.

Zoektocht naar private ontwikkelaar

De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2020 goedkeuring verleend aan de gunningswijze en de lastvoorwaarden voor de overheidsopdracht 'herontwikkeling site Sas te Rijkevorsel'. De procedure voor de aanduiding van een private partner bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase.

De selectie van de kandidaten gebeurt in eerste instantie op basis van enkele minimumcriteria, waaraan de kandidaten minstens moeten voldoen. Daarna worden maximum drie kandidaten aan de hand van selectiecriteria geselecteerd en uitgenodigd voor de gunningsfase.

Tijdens de gunningsfase gebeurt de beoordeling van de geselecteerde private ontwikkelaars op basis van enkele gunningscriteria. De inschijvers dienen daartoe enkele opdrachtdocumenten in, waaronder een eerste ontwerp voor de herbestemming van de site. Er is dan nog ruimte voor onderhandeling, waarna de opdracht wordt toegewezen aan de private partner die het beste voorstel doet. Vervolgens wordt een overeenkomst voor publiek-private samenwerking afgesloten tussen de private partner en de gemeente.

Er wordt naar gestreefd om deze procedure af te ronden tegen het najaar van 2021. De private partner kan vervolgens de nodige vergunningen aanvragen en starten met de gefaseerde ontwikkeling van de site.

Geïnteresseerde private ontwikkelaars kunnen het bestek voor de overheidsopdracht 'herontwikkeling site Sas te Rijkevorsel' raadplegen via e-Procurement, het digitaal uitwisselingsplatform voor overheidsopdrachten.

Park aan de noordzijde

Als voorafname wil het bestuur al werk maken van het park aan de noordelijke zijde van de site. Via IOK werd een landschapsarchitect aangesteld. Die maakt een ontwerp op voor de aanleg van een landschapspark achter de arcadebogen en de productiehal.

Het zal gaan om een ruw landschap met vegetatie waarbij extra aandacht zal uitgaan naar een bijen- en insectenvriendelijke inrichting en de buffering van het regenwater. Ook over de aanleg van de centrale toegangsstrook en de integratie van het resterende gedeelte van de ringoven en het gevelfragment wordt nagedacht.