Print

Plan-MER voor Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Nieuwsbericht 3 februari 2020

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. De provincie Antwerpen heeft daarom een nieuw Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen opgemaakt. Het milieueffectrapport van dit plan kun je online raadplegen of inkijken in het gemeentehuis van 3 februari tot en met 2 april 2020.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat. Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

Procedure Plan-MER

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. 

Vanuit jouw kennis van de omgeving kun je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kun je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Raadplegen Plan-MER

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Reageer uiterlijk op 2 april 2020

Je moet jouw reactie binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 2 april 2020) bezorgen. Je kan je reactie op de volledig verklaarde kennisgeving op één van volgende manieren bezorgen:

  • per e-mail aan mer@vlaanderen.be
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de dienst omgeving van het lokaal bestuur Rijkevorsel
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel
  • via een schrijven aan het Team Mer op het adres Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PL0263), Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.